DSC | CBTT Nghị quyết HĐQT v/v: Triển khai chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *