Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2021: TCB

Tiêu đề

Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2021: TCB – Ngân hàng Techcombank

Loại báo cáo

Báo cáo cập nhật KQKD

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 29/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt KQKD tích cực trong Q2/2021, với tổng thu nhập hoạt động đạt 9,2 nghìn tỷ đồng tăng 58,3% YoY. Lợi nhuận trước thuế (PBT) đạt 6 nghìn tỷ tăng 66,4% YoY.

Tổng thu nhập hoạt động lúy kế 6 tháng đầu năm (TOI) tăng 52,1% YoY, đạt 18,1 nghìn tỷ. Trong đó thu nhập từ lãi NII đạt 12,7 nghìn tỷ, tăng 56% YoY (NIM đạt con số ấn tượng 5.6%, thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng ở mức cao 34% đạt 4,7 nghìn tỷ.

Chi phí hoạt động tăng 29,6% YoY, đạt 5,2 nghìn tỷ. Tỷ lệ CIR ở mức 28,4% tương đối thấp. Chi phí dự phòng có chiều hướng tăng gần 20% so với cùng kỳ, đạt 1,4 nghìn tỷ.