BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng kính thông báo đến Quý nhà đầu tư biểu phí dịch vụ cung cấp như sau:

MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết

– Khách hàng VIP

0.2%

0.15%

Trái phiếu

0.1%

Chứng khoán chưa niêm yết

Cổ phiếu

0.35%

Phí giao dịch tối thiểu

50.000 đồng/ giao dịch

LƯU KÝ

Cổ phiếu

0,3 đồng/CP, CCQ /tháng

Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác, chuyển khoản tất toán tài khoản

0,3 đồng/1 chứng khoán /1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán
Tối thiểu: 50.000 đ/1 lần chuyển khoản
Tối đa: 300.000 đ/1 lần chuyển khoản

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Phí ứng trước tiền

14%/năm (tính theo 365 ngày)

Phí tối thiểu

20.000 đồng/ giao dịch

Phí chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK (Đã bao gồm phí trả Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận

Chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/ đăng ký giao dịch trên SGDCK

Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP

Các trường hợp DNSC có hỗ trợ thủ tục

 

 

 

 

0,2% giá trị giao dịch

(tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)

Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán

Các trường hợp DNSC chỉ tiếp nhận không hỗ trợ thủ tục

0,1% giá trị giao dịch

(tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)