HĐGDKQ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn có hiệu lực của HĐGDKQ là 03 (ba) tháng kể từ ngày có hiệu lực và tự động gia hạn theo quyết định của DSC, mỗi lần gia hạn không quá 03 tháng và chấm dứt trong các trường hợp sau:
a)Chấm dứt theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai Bên;
b)Chấm dứt theo yêu cầu của một trong hai bên với điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại tối thiểu bảy (07) ngày trước khi chấm dứt;
c)Khách Hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng, hoặc vi phạm pháp luật hoặc lý do khác có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo nhận định của DSC;
d)Khách Hàng là pháp nhân bị giải thể, phá sản, chia tách, hợp nhất; Khách Hàng là cá nhân bị chết, hoặc mất năng lực hành vi;
e)DSC dừng cung cấp dịch vụ cho vay để mua chứng khoán ký quỹ
f)DSC giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán.
g)Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *