Minh họa cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ

Trường hợp 1: Khách hàng thực hiện mua 2 tỷ cổ phiếu FPT

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Hạn mức cho vay trên mã cổ phiếu cho từng tài khoản
FPT 50% 3 tỷ
VNM 60% 2 tỷ
NKG 100% 0 tỷ
Tài khoản GDKQ
Số dư tiền 1 tỷ
Danh mục Cổ phiếu Trống

– Phần vốn góp của khách hàng = 1 tỷ

– Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 tỷ * 50% = 1 tỷ

– Phần DSC cho vay: 2 tỷ – 1 tỷ = 1 tỷ

Giá trị DMCK Yêu cầu ký quỹ ban đầu DSC cho vay Hạn mức còn lại
FPT 2 tỷ 1 tỷ 1 tỷ 2 tỷ

– Tài sản ròng (Equity Balane) = 1 tỷ

– Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 tỷ

– Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 – 1 = 0 tỷ

– Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng/Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1/1 = 100%

Trường hợp 2: Khách hàng có nhu cầu mua 2 tỷ cổ phiếu VNM

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Hạn mức cho vay trên mã cổ phiếu cho từng tài khoản
FPT 50% 3 tỷ
VNM 60% 2 tỷ
NKG 100% 0 tỷ

 

Tài khoản GDKQ
Số dư tiền 1 tỷ
Danh mục Cổ phiếu Trống

– Phần vốn góp của khách hàng = 1 tỷ

– Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 tỷ * 60% = 1,2 tỷ

– Do KH ký quỹ chỉ có 1 tỷ nhỏ hơn 1,2 tỷ theo yêu cầu, nên KH chỉ mua được tối đa 1 tỷ/60% = 1,666 tỷ

– Phần DSC cho vay thực tế: 1,666 tỷ – 1 tỷ = 666 triệu

Trạng thái tài khoản sau giao dịch

– Số dư tiền (Cash balance) = – 666 triệu

– Danh mục cổ phiếu:

Giá trị DMCK Yêu cầu ký quỹ ban đầu DSC cho vay Hạn mức còn lại
VNM 1,666 tỷ 1 tỷ 666 triệu 1,333 tỷ

– Tài sản ròng (Equity Balane) = 1 tỷ

– Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 tỷ

– Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 – 1 = 0 tỷ

– Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng/Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1/1 = 100%

Trường hợp 3: Khách hàng thực hiện mua 1 tỷ cổ phiếu NKG

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Hạn mức cho vay trên mã cổ phiếu cho từng tài khoản
FPT 50% 3 tỷ
VNM 60% 2 tỷ
NKG 100% 0 tỷ

 

Tài khoản GDKQ
Số dư tiền 3 tỷ
Danh mục Cổ phiếu Trống

– Phần vốn góp của khách hàng = 1 tỷ

– Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 tỷ * 100% = 1 tỷ

– Phần DSC cho vay: 0 tỷ

Trạng thái tài khoản sau giao dịch

– Số dư tiền (Cash balance) = 2 tỷ

– Danh mục cổ phiếu:

Giá trị DMCK Yêu cầu ký quỹ ban đầu DSC cho vay Hạn mức còn lại
NKG 1 tỷ 1 tỷ 0 tỷ 0 tỷ

– Tài sản ròng (Equity Balane) = 3 tỷ

– Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 tỷ

– Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 3 – 1 = 2 tỷ

– Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng/Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2/1 = 200%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *