Tỷ lệ ký quỹ Rtt = TSĐB/(Nợ – Tiền mặt – Tiền chờ về), trong đó:
Giá trị TSĐB của danh mục = ∑(Số lượng CP * Giá căn cứ * Tỷ lệ TSĐB)
Giá căn cứ = Min (giá chặn, giá tham chiếu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *