Thích chương trình livestream trên kênh youtube của DSC – Tư vấn đầu tư, chiều nào cũng phải mở vừa nghe vừa làm việc.