Đọc qua hướng dẫn giao dịch tôi đã biết mở tài khoản và đặt lệnh luôn. Cảm ơn!