Không ngờ tham gia room tư vấn của DSC lại được trực tiếp team phân tích hỗ trợ cơ cấu lại danh mục rất hiệu quả và nhiệt tình.