Nhiều tính năng hỗ trợ nhà đầu tư mới rất thuận tiện.