LÃI SUẤT
CHO VAY MARGIN
VÀ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

(Ban hành kèm Quyết định số 33/2022/QĐ-TGĐ/DSC ngày 30/11/2022)

Áp dụng từ ngày 01/12/2022

Lưu ý: Biểu lãi suất cho vay margin và ứng trước tiền bán sau được áp dụng cho khách hàng phổ thông.


Chỉ tiêuChính sách

1

Lãi suất margin trong hạn

13%

2

Lãi suất quá hạn

150% lãi suất trong hạn

3

Lãi suất ứng trước tiền bán chứng khoán

13%

Trusted by Immediate Connect