BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Áp dụng từ 14.07.2022

I. Biểu phí giao dịch niêm yết, Upcom

1. Phí giao dịch chứng khoán niêm yết, Upcom

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,
chứng quyền có đảm bảo
Dưới 100 triệu đồng/ngày
0,3%/Giá trị giao dịch
Từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/ngày
0,25%/Giá trị giao dịch
Từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ngày
0,2%/Giá trị giao dịch
Trên 500 triệu đồng/ngày
0,15%/Giá trị giao dịch

2. Phí giao dịch trái phiếu niêm yết

Các trái phiếu niêm yết
Dưới 2 tỷ đồng/ngày
0,1%/Giá trị giao dịch
Từ trên 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/ngày
0,05%/Giá trị giao dịch
Trên 10 tỷ đồng/ngày
0,02%/Giá trị giao dịch

3. Phí lưu ký chứng khoán

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,
chứng quyền có đảm bảo
Tính trên số lượng sở hữu/tháng
0.3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,
chứng quyền có đảm bảo/tháng

4. Phí chuyển khoản chứng khoán

Chuyển khoản chứng khoán
sang thành viên lưu ký khác,
chuyển khoản tất toán tài
khoản
01 giao dịch
0.3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển
khoản/1 mã chứng khoán
Tối thiểu: 50.000 đồng/1 lần chuyển khoản
Tối đa: 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản

5. Phí SMS gia tăng

Cập nhật biến động số dư tiền,
chứng khoán, kết quả khớp lệnh
Tính theo tháng (Đã bao gồm VAT)
11.000 đồng/tháng

II. Biểu phí giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

1. Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu không qua sàn

Cổ phiếu chưa niêm yết đã
được đăng ký lưu ký tại VSD/
hoặc cổ phiếu đã niêm yết
chuyển nhượng không qua
sàn
Dưới 100 triệu đồng/ngày
Bên chuyển nhượng: 0,4%/giá trị giao dịch (bao gồm: phí DSC: 0,2%; phí VSD: 0,1%, thuế TNCN: 0,1%)
Bên nhận chuyển nhượng: 0,3%/giá trị giao dịch (bao gồm: phí DSC: 0,2%; phí VSD: 0,1%)

2. Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do DSC thực hiện quản lý cổ đông

Cổ phiếu sở hữu của các cổ
đông công ty đại chúng chưa
niêm yết có nhu cầu dịch vụ
Tính trên mệnh giá chuyển nhượng
0,2% giá trị theo mệnh giá
Tối thiểu: 100.000Đ/giao dịch hoặc
theo quy định trong hợp đồng quản
lý cổ đông

3. Phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu do DSC là đại lý lưu ký

Các trái phiếu do DSC là đại lý
đăng ký lưu ký
01 giao dịch
0,2% giá trị theo mệnh giá Tối thiểu: 100.000 đồng/lần Tối đa: 1.000.000 đồng/lần

4. Phí thay đổi thông tin và cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu

Các chứng khoán do DSC là
đơn vị quản lý cổ đông, Đại lý
đăng ký lưu ký
Tính trên số lần cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu
50.000 đồng/lần

III. Biểu phí xác nhận phong toả

1. Phí xác nhận phong tỏa chứng khoán một lần theo yêu cầu của khách hàng

Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký
Tính trên mệnh giá
0,2% giá trị theo mệnh giá
Tối thiểu: 100.000 đồng/lần
Tối đa: 1.000.000 đồng/lần

2. Phí xác nhận phong tỏa và theo dõi chứng khoán

Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký ký thỏa thuận/hợp đồng quản lý tài sản
Tính trên mệnh giá
0,2% giá trị theo mệnh giá
Tối thiểu: 100.000 đồng/lần
Tối đa: 1.000.000 đồng/lần

IV. Biểu phí thừa kế, cho biếu tặng chứng khoán

1. Phí xác nhận phong tỏa chứng khoán một lần theo yêu cầu của khách hàng

Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký
Tính trên giá trị thừa kế, cho biếu tặng. Các TH không xác định được giá trị sẽ được tính trên mệnh giá
50.000 đồng/lần

V. Biểu phí chuyển nhượng quyền mua

Phí chuyển nhượng quyền mua

Quyền mua cổ phiếu niêm yết
Tính trên số lần thực hiện
30.000 đồng/lần