DỊCH VỤ GIAO DỊCH TIỀN

Nộp/ rút tiền tài khoản chứng khoán

 

1

Nhập
thông tin

2

Chụp ảnh/up giấy tờ

3

Chụp
khuôn mặt

4

Bổ sung thông tin

5

Đăng ký
dịch vụ

6

Chữ ký

7

Xác thực
OTP

Hướng dẫn dịch vụ nộp/rút tiền

1

Nhập thông tin

2

Chụp ảnh/up giấy tờ

3

Chụp khuôn mặt

4

Bổ sung thông tin

5

Đăng ký dịch vụ

6

Chữ ký

7

Xác thực OTP

Câu hỏi thường gặp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper blandit placerat amet, magna diam tortor. Non sit ac nulla nec iaculis. Vivamus enim dictum elit eget dui condimentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper blandit placerat amet, magna diam tortor. Non sit ac nulla nec iaculis. Vivamus enim dictum elit eget dui condimentum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper blandit placerat amet, magna diam tortor. Non sit ac nulla nec iaculis. Vivamus enim dictum elit eget dui condimentum. nulla nec iaculis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper blandit placerat amet, magna diam tortor. Non sit ac nulla nec iaculis. Vivamus enim dictum elit eget dui condimentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper blandit placerat amet, magna diam tortor. Non sit ac nulla nec iaculis. Vivamus enim dictum elit eget dui condimentum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.