Giao dịch ký quỹ

Dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty Chứng khoán để giao dịch chứng khoán bên cạnh vốn tự có dưới hình thức ký quỹ tài sản. Tài sản có thể là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục được phép GDKQ của DSC tại từng thời điểm. DSC hy vọng sẽ có thể mang lại lợi ích tăng sức giao dịch, đòn bẩy cùng những gói sản phẩm linh hoạt nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.