CHÍNH SÁCH
GIAO DỊCH KÝ QUỸ VỚI
KHÁCH HÀNG PHỔ THÔNG

Áp dụng từ ngày 03/04/2023

Lưu ý:

Để đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 16h30 của ngày thanh toán (không bao gồm ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật)

STTChỉ tiêuChính sách
1Lãi suất margin trong hạnTheo công bố của DSC từng thời kỳ
2Lãi suất quá hạn150% lãi suất trong hạn
3Số ngày một năm làm căn cứ tính lãi365 ngày
4Thời hạn khoản vay90 ngày
5Hạn mức vay giao dịch ký quỹ phổ thông 5 tỷ VNĐ
6Tỷ lệ cho vayTheo thông báo của DSC từng thời kỳ hoặc với từng mã chứng khoán
7Tỷ lệ ký quỹ ban đầu100%
8Tỷ lệ ký quỹ duy trì85%
9Tỷ lệ xử lý TSĐB80%
10Ngày giải ngânT+0
11Ngày bắt đầu tính lãiT+1
12Công thức số ngày tính lãiBằng Ngày trả nợ gốc - Ngày bắt đầu tính lãi/Ngày trả nợ gốc gần nhất đối với từng mã khế ước
13Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm:
13_aTỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐBBán tại ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên
13_bTỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐBBán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB.
13_cNợ quá hạnBán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay. (Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn)
14Số lần được gia hạn tối đaGia hạn theo điều khoản tại hợp đồng nhưng tối đa 90 ngày/một lần hợp đồng. Nếu ngày đến hạn tiếp theo rơi vào ngày nghỉ thì sẽ là ngày làm việc tiếp theo.
15Nguyên tắc gia hạnKhách hàng có đủ tiền mặt để thu lãi khoản vay sẽ gia hạn.
16Phí gia hạnKhông áp dụng
17Rút tiền/ Chuyển khoản tiềnCó thể rút/chuyển khoản tiền khi TKGDKQ hết dư nợ hoặc khi TKGDKQ có tiền mặt và sau khi rút/chuyển tiền tài khoản đảm bảo các điều kiện sau: i) Tỷ lệ ký quỹ: Rtt > 100%; ii) Sức mua: PP0 > 0
18Mua chứng khoán khi hết hạn mức khung toàn dịch vụ tại DSCCó thể mua khi TKGDKQ có tiền mặt và tỷ lệ ký quỹ >100% hoặc theo quy định của DSC từng thời điểm.
19Mã CK bị loại khỏi DMKQ(i) Được tính làm giá trị tài sản đảm đảo trong vòng 02 ngày kể từ ngày loại khỏi DMKQ theo đánh giá của DSC (trừ trường hợp ngoại lệ theo quyết định của DSC từng thời kỳ căn cứ trên tình hình thực tế); (ii) Đối với mã bị loại khỏi DMKQ theo quy định của Cơ quan chức năng, DSC sẽ xử lý trong 03 ngày làm việc (trừ trường hợp ngoại lệ theo quyết định của DSC từng thời kỳ căn cứ trên tình hình thực tế).
20Nguyên tắc thu lãi(i) Nếu khoản nợ quá hạn ưu tiên thu gốc trước, lãi sau; (ii) Nếu khoản nợ trong hạn ưu tiên thu lãi trước, gốc sau.
21Thời điểm thu nợ hàng ngày khi Khách hàng có tiền mặtThực hiện tự động tại một thời điểm sau giờ giao dịch hàng ngày khi tài khoản có tiền mặt (ngoại trừ các trường hợp Khách hàng đề nghị được thu nợ trong giờ giao dịch).