Cầm cố chứng khoán niêm yết

Trường hợp Quý khách thế chấp tài sản trong tài khoản chứng khoán mở tại DSC để cầm cố tại các tổ chức tín dụng, theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, DSC sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán tại DSC và đồng thời làm thủ tục phong tỏa chứng khoán của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Sau khi DSC xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của tổ chức tín dụng và được VSD xác nhận.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với DSC để được tư vấn dịch vụ này.

  • Hotline: (024) 3880 3456
  • Email: dvkh@dsc.com.vn

Phí dịch vụ theo biểu phí từng thời kỳ (Xem tại đây)