BẢN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2022/QĐ-TGĐ/DSC của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ngày 19/12/2022)

Bản Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán này (“Bản Điều Khoản và Điều Kiện”) cấu thành một phần của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán (“Hợp Đồng”). Dẫn chiếu đến Hợp Đồng cũng được xem là dẫn chiếu đến Bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

I. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

1.1. Khách Hàng đề nghị và DSC đồng ý mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách Hàng (“TKGD”), có số tài khoản như được nêu tại Hợp Đồng.
1.2. Khách Hàng đồng ý ủy quyền DSC và DSC đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán của Khách Hàng trên TKGD, bao gồm:
a) Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách Hàng và cung cấp giao dịch cho Khách Hàng;
b) Quản lý chứng khoán của Khách Hàng tại TKGD;
c) Quản lý tiền, tài sản khác liên quan đến giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận với Khách Hàng và phù hợp với chức năng của DSC;
d) Thay mặt Khách Hàng, thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng, theo ủy quyền của Khách Hàng bằng Hợp Đồng này;
e) Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (hoặc Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán VIệt Nam);
f) Phong tỏa/ hủy phong tỏa tiền trên tài khoản tiền gửi theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, phối hợp với ngân hàng chỉ định thanh toán phong tỏa /hủy phong tỏa (trong trường hợp Khách Hàng thanh toán thông qua ngân hàng chỉ định);
g) Thanh toán tiền, thanh toán phí theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của Khách Hàng;
h) Thanh toán các nghĩa vụ nợ khác phát sinh đối với TKGD của Khách Hàng mở tại DSC;
i) Nhận tiền bán chứng khoán, cổ tức và các quyền khác bằng tiền phát sinh từ TKGD của Khách Hàng mở tại DSC;
j) Thực hiện các dịch vụ và giao dịch khác theo thỏa thuận giữa hai bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.1. Quyền của Khách Hàng
a) Sở hữu hợp pháp, định đoạt và hưởng các quyền lợi phát sinh từ số tiền và chứng khoán trong TKGD.
b) Đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo cách thức phù hợp với Điều 4 của Hợp Đồng.
c) Yêu cầu DSC cung cấp thông tin về TKGD và kết quả giao dịch chứng khoán theo cách thức được các bên thỏa thuận.
d) Ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các giao dịch liên quan trên TKGD bằng văn bản ủy quyền hợp pháp và được DSC chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện giao dịch. Chỉ khi DSC ghi nhận việc ủy quyền cho Bên thứ ba vào hệ thống, DSC mới có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch liên quan đến TKGD do Bên thứ ba được ủy quyền tiến hành.
e) Rút hoặc chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, tài sản liên quan khác từ TKGD khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đối với DSC hoặc bên thứ ba, nếu có.
f) Hưởng lãi suất không kỳ hạn do DSC công bố tại từng thời điểm dựa trên số dư bằng tiền có trong TKGD, trừ khi DSC có quy định hoặc quyết định khác.
g) Yêu cầu DSC cung cấp về các hoạt động giao dịch điện tử trong trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử.
h) Thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán theo qui định của pháp luật và các qui định liên quan khác được áp dụng;
i) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.
2.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng
a) Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng do DSC chỉ định, nếu cần thiết, để thực hiện các giao dịch chứng khoán.
b) Cam đoan những thông tin cung cấp cho DSC theo Hợp Đồng này và bất kỳ Hợp Đồng nào khác được ký kết với DSC là thông tin cập nhật mới nhất, chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai sót, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo sớm nhất bằng văn bản cho DSC trong thời hạn tối đa là ba (03) ngày kể từ ngày có thay đổi hoặc phát hiện sai sót. DSC không có nghĩa vụ xác minh lại những thông tin mà Khách Hàng cung cấp.
c) Đối với các giấy tờ của Khách Hàng cung cấp cho DSC mà pháp luật quy định có hiệu lực trong thời hạn nhất định, Khách Hàng phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp đổi khi các giấy tờ này hết hạn. DSC không có nghĩa vụ thông báo cho Khách Hàng khi giấy tờ của Khách Hàng hết hạn. DSC có quyền tạm dừng các giao dịch rút, chuyển tiền từ Tài Khoản cho đến khi Khách Hàng hoàn tất thủ tục cấp đổi hoặc gia hạn giấy tờ và DSC hoàn tất cập nhật thông tin Khách Hàng trên hệ thống. Khi giấy tờ hết hạn, để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện theo đúng các yêu cầu của DSC, bao gồm việc ký các cam kết cần thiết; và DSC có quyền tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài khoản nếu Khách Hàng không thực hiện đủng yêu cầu của DSC. Các quyền của DSC đối với giao dịch của Khách Hàng quy định tại Điều này cũng áp dụng khi các giấy tờ nói trên chưa hết hạn nhưng được DSC xác định không đủ điều kiện để nhận biết (rách, nát, mờ, …), và trong trường hợp đó, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện thủ tục cấp đổi giấy tờ theo đúng yêu cầu của DSC.
d) Cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực. DSC không có nghĩa vụ phải xác minh những thông tin do Khách Hàng cung cấp. Đối với những giấy tờ pháp lý của Khách Hàng ghi nhận kèm theo Hợp Đồng không đủ điều kiện nhận biết (bị nhàu nát, rách, mờ …), thì Khách Hàng tự chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cấp đổi, gia hạn theo quy định của pháp luật. DSC không có nghĩa vụ nhắc hoặc thực hiện thay cho Khách Hàng nhưng có quyền xem xét tạm ngừng các giao dịch rút, chuyển tiền, phong tỏa trên TKGD của Khách Hàng nếu Khách Hàng không thực hiện theo đúng yêu cầu của DSC
e) Chấp nhận kết quả giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi DSC phù hợp với lệnh đặt giao dịch do Khách Hàng hoặc người đại diện/ủy quyền giao dịch của Khách Hàng thực hiện.
f) Cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán khi DSC có yêu cầu.
g) Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí khác cho DSC theo quy định tại Điều 6 và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật, nếu có.
h) Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ do DSC cung cấp; bao gồm (nhưng không giới hạn) thông tin về tài khoản, về mật khẩu đăng nhập, OTP, các thông tin khác liên quan đến tài khoản. Khách Hàng phải thông báo ngay cho DSC khi các thông tin này bị đánh cắp, tiết lộ thông qua các kênh liên lạc được liệt kê tại Điều 12. Trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ việc Khách Hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo mật, chậm thông báo cho DSC thuộc về Khách Hàng.
i) Bảo mật mọi thông tin liên quan đến Tài Khoản, Hợp Đồng này và các Hợp Đồng khác sẽ ký kết với DSC, Thông báo kịp thời cho DSC khi phát hiện thấy các sai sót, nhầm lẫn trên TKGD hoặc TKGD bị lợi dụng hay có những vấn đề bất thường thông qua các kênh liên lạc quy định tại Điều 12 của Hợp Đồng này.
j) Tự chịu trách nhiệm công bố thông tin đối với các giao dịch mua bán, chuyển nhượng chứng khoán trên TKGD của Khách Hàng mà theo quy định của pháp luật Khách Hàng có nghĩa vụ công bố thông tin, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các trường hợp Khách Hàng tự bán chứng khoán, Công ty chứng khoán thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ hoặc bán chứng khoán cầm cố.
k) Bồi thường cho DSC theo quy định tại Điều 13.
l) Các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

3.1. Quyền của DSC
a) Hưởng phí giao dịch, phí lưu ký và các khoản phí khác theo biểu phí do DSC quy định và công bố trên trang thông tin điện tử của DSC từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.
b) Thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều 14 của Hợp Đồng này.
c) Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, bao gồm các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo Hợp Đồng này, Khách Hàng được xem là mặc nhiên đồng ý rằng DSC có quyền tự động trích tiền hoặc yêu cầu ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền từ Tài Khoản của Khách Hàng hoặc chủ động bán chứng khoán trên Tài Khoản để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài Khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, DSC có quyền yêu cầu Khách Hàng sử dụng các tài sản khác để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh cho DSC theo quy định hiện hành cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.
d) Tạm đóng TKGD theo quy định tại Điều 10.
e) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.
3.2. Nghĩa vụ của DSC
a) Thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.
b) Lưu giữ chứng khoán của Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
c) Bảo mật các thông tin về Tài Khoản và các giao dịch của Khách Hàng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.8 Điều 11 Hợp Đồng này hoặc trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
d) Không sử dụng tiền và chứng khoán của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp DSC có quyền định đoạt theo Hợp Đồng này hoặc theo thỏa thuận của các bên tại các Hợp Đồng khác.
e) Cung cấp thông tin về TKGD và kết quả giao dịch chứng khoán của Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận.
f) Bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng theo quy định của pháp luật và thỏa thuận tại Hợp Đồng này. DSC chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp phát sinh từ vi phạm do lỗi của DSC và Khách Hàng phải chứng minh được các thiệt hại này một cách hợp lý.
g) Các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật trong việc cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng liên quan đến TKGD.

4.1. Khách Hàng tham gia giao dịch bằng cách đặt mua hoặc bán một khối lượng xác định của một loại chứng khoán thông qua một loại lệnh cụ thể theo mẫu do DSC cung cấp hoặc đồng ý và theo phương thức áp dụng cho loại lệnh đó được quy định trong Hợp Đồng.
4.2. DSC có thể nhận lệnh từ Khách Hàng trực tiếp từ phiếu lệnh hoặc qua điện thoại, hệ thống giao dịch điện tử hoặc bằng các phương tiện khác mà DSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm theo chính sách/quy tắc do DSC ban hành trong từng thời kỳ. Khách Hàng chỉ được sửa đổi và hủy bỏ lệnh tại bất cứ thời điểm nào trước khi lệnh được khớp phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, lệnh do DSC nhận được từ Khách Hàng là lệnh không thể hủy ngang và không có điều kiện, trừ khi DSC có quy định khác.
4.3. Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho DSC toàn quyền chủ động thay mặt Khách Hàng ký các Phiếu lệnh liên quan đến giao dịch chứng khoán trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc tính từ thời điểm phát sinh giao dịch mà Khách Hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp không cung cấp phiếu lệnh hợp pháp, hợp lệ cho DSC vì lý do bất khả kháng. Khi ủy quyền cho DSC ký Phiếu lệnh, Khách Hàng cam kết:
a) Mọi giao dịch chứng khoán liên quan đến TKKQ đều do Khách Hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán.
b) Trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc tính từ thời điểm phát sinh giao dịch mà Khách Hàng không có phản hồi chính thức bằng văn bản tới DSC thì điều đó có nghĩa là Khách Hàng hoàn toàn đồng ý và không khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp với kết quả giao dịch được thông báo.
c) Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hay yêu cầu bồi thường nào đối với DSC hoặc các bên có liên quan đến việc ủy quyền này và đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề liên quan phát sinh từ việc ủy quyền này (nếu có).
4.4. Nếu Khách Hàng đặt một lệnh giao dịch nhưng lệnh đó không được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc không được ghi âm, Khách Hàng được xem như là đã đặt lệnh cho DSC thực hiện giao dịch với điều kiện và cam kết từ Khách Hàng là Khách Hàng phải ký một phiếu lệnh chính thức xác nhận lệnh của Khách Hàng trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày khớp lệnh. Nếu Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng không trực tiếp ký phiếu lệnh giao dịch chứng khoán trong thời hạn này, Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho DSC ký xác nhận các lệnh mua, bán và hủy, và các tài liệu khác liên quan cho mục đích giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán, và cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện giao dịch.
4.5. Khách Hàng đồng ý DSC cử người đại diện để thay mặt DSC ký phiếu lệnh và thực hiện các biện pháp cần thiết khác cho Khách Hàng để hoàn thành giao dịch. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền đó và quan hệ ủy quyền là không thể hủy ngang. Khách Hàng sẽ không khiếu nại bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc ủy quyền đó cho DSC.

Khách Hàng phải bảo đảm tuân thủ theo quy định về tỷ lệ ký quỹ bằng tiền và chứng khoán trong giao dịch của DSC trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.

6.1. Nếu một lệnh được chấp nhận và thực hiện, DSC sẽ xác nhận với Khách Hàng về việc lệnh được thực hiện toàn bộ hay một phần. DSC sẽ cố gắng thực hiện mọi giao dịch một cách hợp lệ sớm nhất có thể. DSC không bảo đảm rằng lệnh của Khách Hàng sẽ được thực hiện toàn bộ hay một phần trên thị trường liên quan. Khi giao dịch bị trì hoãn do DSC không thể kết nối với thị trường liên quan vì bất cứ lý do gì, Khách Hàng công nhận rằng DSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực hiện lệnh của Khách Hàng sớm nhất có thể. Tuy nhiên, DSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào về sự trì hoãn này. Khách Hàng công nhận và chấp thuận rằng giá thị trường của bất kỳ chứng khoán nào cũng có thể dao động trong khoảng thời gian từ lúc DSC nhận và chấp nhận lệnh đến lúc DSC thực hiện lệnh của Khách Hàng. Các dao động về giá có thể có lợi hoặc bất lợi đối với Khách Hàng.
6.2. Trừ khi DSC có thỏa thuận khác, mọi khoản thanh toán mà Khách Hàng phải trả đều được xem là đến hạn ngay lập tức và các khoản đó phải có sẵn trong TKGD trước khi một giao dịch được thực hiện và sẽ được khấu trừ vào TKGD theo Hợp Đồng này và Quy Tắc Giao Dịch.
6.3. Nếu Khách Hàng mua chứng khoán, khoản tiền phải trả cho giao dịch cộng với phí giao dịch phải trả sẽ được trừ vào TKGD và giữ bởi DSC cho đến khi thanh toán. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo có đủ tiền trong TKGD để thanh toán cho bất cứ giao dịch nào và toàn bộ phí giao dịch, các loại phí và thuế liên quan đến giao dịch đó. DSC sẽ không tiến hành giao dịch nếu Khách Hàng không có đủ tiền trong TKGD để thanh toán, trừ khi pháp luật có quy định khác.
6.4. Nếu Khách Hàng bán chứng khoán, khoản thanh toán cho giao dịch sau khi trừ đi phí giao dịch và các khoản phí và thuế liên quan đến giao dịch sẽ được chuyển vào TKGD của Khách Hàng sau khi được thanh toán theo các Quy Tắc Giao Dịch và có thể bị trì hoãn tại ngân hàng liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng Khách Hàng có sẵn đầy đủ chứng khoán đó trong TKGD và các chứng khoán đó được tự do chuyển nhượng, thuộc sở hữu của Khách Hàng mà không có tranh chấp.
6.5. DSC không chấp nhận các lệnh không phù hợp với quy định của pháp luật.
6.6. Nếu DSC đồng ý cho Khách Hàng sửa đổi hay hủy bỏ lệnh giao dịch, Khách Hàng công nhận rằng DSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực thi yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi lệnh nhanh nhất có thể. DSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách Hàng về việc lệnh được thực hiện trước khi yêu cầu về sửa đổi hoặc hủy bỏ được thực thi hay không.
6.7. Trong trường hợp do nhầm lẫn mà DSC chuyển tiền vào Tài khoản ngân hàng của Khách Hàng, bằng Hợp Đồng này Khách Hàng ủy quyền cho DSC phong tỏa Tài khoản ngân hàng cho đến khi DSC thu hồi toàn bộ khoản tiền đã chuyển nhầm. Khách Hàng phải thực hiện mọi thủ tục cần thiết với ngân hàng để điều khoản này có hiệu lực.
6.8. Nếu Khách Hàng có Tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký, Khách Hàng cho phép DSC truy cập Tài khoản lưu ký để kiểm tra số dư và đưa ra yêu cầu với ngân hàng lưu ký để thực hiện giao dịch mà Khách Hàng yêu cầu DSC hoàn thành theo Hợp Đồng này.
6.9. DSC sẽ tiến hành thanh toán các giao dịch của Khách Hàng theo Quy Tắc Giao Dịch và theo thực tiễn giao dịch trên thị trường liên quan.
6.10. DSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ chậm trễ nào trong quá trình thực hiện và thanh toán do những tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát của DSC, hoặc cho việc bất cứ người hoặc bên nào khác (kể cả Khách Hàng) không thực hiện mọi công việc cần thiết để có thể thực hiện và thanh toán giao dịch.
6.11. Thời gian và phương thức chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam trong trường hợp chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại tệ: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

7.1. Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch, Khách Hàng phải trả cho DSC một khoản phí giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch, hoặc một khoản phí cố định theo quy định của DSC. Biểu phí giao dịch được DSC công bố trên trang thông tin điện từ của DSC theo từng thời kỳ. DSC có quyền thay đổi biểu phí giao dịch mà không cần sự chấp thuận của Khách Hàng và Khách Hàng chấp nhận các thay đổi liên quan đến các mức phí này. Khách Hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về các mức phí giao dịch từ các nhân viên có thẩm quyền của DSC.
7.2. Ngoài phí giao dịch, các khoản phí, lệ phí và thuế liên quan có thể được áp dụng đối với lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán có sử dụng dịch vụ của DSC, tùy thuộc vào thị trường liên quan và các loại chứng khoán được mua hoặc bán. Bất kỳ khoản phí, lệ phí và thuế liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Khách Hàng sẽ được trừ vào TKGD hoặc được cộng vào phí giao dịch mà Khách Hàng phải trả cho DSC.
7.3. DSC có thể tính phí cho việc cung cấp dữ liệu thị trường hoặc những tính năng tài khoản khác mà DSC thông báo một cách hợp lý cho Khách Hàng tại từng thời điểm. Khách Hàng chấp thuận cho DSC ghi nợ các loại phí và lệ phí vào TKGD.
7.4. Khách Hàng phải trả, hoặc hoàn trả cho DSC bất cứ khoản lệ phí hoặc thuế nào áp dụng hiện tại hoặc trong tương lai đối với các khoản phí hoặc lệ phí mà Khách Hàng phải trả theo Hợp Đồng này.
7.5. Tất cả các khoản phí mà DSC thu của Khách Hàng theo Hợp Đồng này đều chưa bao gồm bất cứ khoản thuế nào ngoại trừ thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận của DSC. Bất cứ khoản thuế nào phát sinh sẽ được cộng vào các khoản phí mà DSC phải thu của Khách Hàng.
7.6. Khách Hàng phải thực hiện thanh toán mọi chi phí phát sinh từ Hợp Đồng này mà không được bù trừ, khấu trừ hoặc yêu cầu ngược lại nào. Khách Hàng phải trả DSC lãi suất bằng 10%/năm trên số dư nợ đối với mọi khoản quá hạn và sẽ chịu cho đến khi DSC được thanh toán. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên sau khi kết thúc thời hạn thanh toán phí theo quy định của DSC.

Nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ Tiện Ích giao dịch chứng khoán của DSC, Khách Hàng đồng ý tuân thủ và giao kết theo Bản Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán.

9.1. Mọi giao dịch của Khách Hàng với bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu đối với tiền và chứng khoán trong TKGD do DSC quản lý đều phải được DSC xác nhận. Trường hợp không có ý kiến xác nhận của DSC, DSC không chịu trách nhiệm liên quan đến giao dịch đó đối với bất kỳ bên nào.
9.2. Khách Hàng không được xác lập bất cứ giao dịch nào với nhân viên của DSC mà giao dịch này không thuộc phạm vi công việc của nhân viên đó theo quy định của DSC. Bất kỳ giao dịch nào được xác lập ngoài phạm vi công việc của nhân viên của DSC vì bất kỳ lý do gì đều được xác định là giao dịch dân sự giữa Khách Hàng và cá nhân nhân viên đó. DSC không chịu trách nhiệm đối với giao dịch đó.
9.3. Khách Hàng không được lợi dụng lỗi kỹ thuật xảy ra đối với các hệ thống kỹ thuật của DSC, sơ suất của nhân viên, người quản lý của DSC và những thiếu sót khác để thực hiện các hành vi sau:
a) Trục lợi, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản không thuộc sở hữu của mình;
b) Đưa thông tin sai lệch theo quy định tại Điều 9.4 của Hợp Đồng này;
c) Thực hiện các hành vi khác theo quy định của DSC tại từng thời điểm.
9.4. Khách Hàng không được đơn phương và/hoặc phối hợp với bất kỳ bên thứ ba nào tiến hành bất cứ hoạt động nào gây thiệt hại, có thể gây thiệt hại về vật chất, uy tín và các thiệt hại phi vật chất khác cho DSC, bao gồm việc đưa ra các thông tin liên quan đến DSC trên các phương tiện thông tin truyền thông, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của DSC khi chưa có kết luận, quyết định sau cùng của cơ quan có thẩm quyền về vấn đề liên quan.
9.5. DSC có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường cho những thiệt hại phát sinh cho Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ nêu tại Điều 8 này theo các quy định của pháp luật.

10.1. DSC được toàn quyền tạm đóng TKGD mà không cần sự đồng ý trước của Khách Hàng trong những trường hợp sau:
a) Nếu TKGD của Khách Hàng không hoạt động trong hơn mười hai (12) tháng kể từ ngày khớp lệnh cuối cùng của lệnh mua/lệnh bán chứng khoán được thực hiện trên TKGD; hoặc
b) Khách Hàng không tiến hành ký kết Hợp Đồng và các văn bản khác liên quan đến TKGD theo yêu cầu của DSC .
10.2. DSC chỉ kích hoạt TKGD đã tạm đóng sau khi Khách Hàng đã hoàn thành thủ tục kích hoạt TKGD theo quy định của DSC. Trong thời gian tạm đóng TKGD, DSC có quyền tự động trích tiền từ tài khoản để thanh toán phí quản lý TKGD theo quy định của DSC tại từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi DSC đã trích tiền trên TKGD nhưng vẫn không đủ để thanh toán hết nợ phí quản lý TKGD thì Khách Hàng có trách nhiệm tiếp tục thanh toán các khoản nợ phí quản lý TKGD còn lại chưa được thanh toán.

Khách Hàng cam đoan, bảo đảm với DSC, và đồng ý rằng mỗi cam đoan và bảo đảm đó đều được áp dụng đối với mỗi lần Khách Hàng thực hiện giao dịch, có tính đến đặc thù hoàn cảnh tại từng thời điểm, rằng:
11.1. Khách Hàng có thẩm quyền hợp lệ để ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, yêu cầu DSC thay mặt Khách Hàng thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán để trở thành chủ sở hữu chứng khoán và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Khách Hàng đã thực hiện mọi hành động cần thiết cho việc ký kết, thực hiện và thi hành mỗi vấn đề nói trên;
11.2. Trong trường hợp có người đại diện thay mặt Khách Hàng đưa ra các yêu cầu đối với DSC, DSC chỉ thực hiện các lệnh giao dịch này của Khách Hàng khi việc Khách Hàng ủy quyền cho người đại diện đã đăng ký với DSC và được DSC ghi nhận vào hệ thống;
11.3. Khách Hàng đã có được tất cả giấy phép và chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước hoặc các giấy phép và chấp thuận khác mà Khách Hàng cần có liên quan đến Hợp Đồng này và liên quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán có sử dụng dịch vụ của DSC. Các giấy phép và chấp thuận đó vẫn có đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành; và mọi điều kiện của các giấy phép và chấp thuận đó đều đã và sẽ được tuân thủ;
11.4. Toàn bộ tiền và chứng khoán trong TKGD được phát sinh, tạo lập hợp pháp, không có nguồn gốc từ hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, và mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng;
11.5. Việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, bao gồm các giao dịch chứng khoán thông qua việc sử dụng dịch vụ của DSC sẽ không vi phạm bất cứ luật, pháp lệnh, điều lệ, quy định hoặc quy tắc nào áp dụng đối với Khách Hàng hoặc bất cứ Hợp Đồng nào mà Khách Hàng bị ràng buộc hoặc tài sản của Khách Hàng bị điều chỉnh;
11.6. Khách Hàng sẽ sử dụng các dịch vụ do DSC cung cấp theo Hợp Đồng này một cách thiện chí, và theo đó, Khách Hàng không sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm, thuật toán hoặc bất cứ chiến lược kinh doanh nào để vi phạm pháp luật.
11.7. Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho DSC được thay mặt Khách Hàng quản lý và đem gửi toàn bộ số dư tiền gửi trong TKGD tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. DSC có nghĩa vụ cung cấp cho Khách Hàng kịp thời về biểu lãi suất do Ngân hàng chỉ định thanh toán công bố trong từng thời kỳ. Khách Hàng đồng ý rằng DSC có toàn quyền quản lý số dư tiền gửi trong TKGD nhưng không làm ảnh hưởng đến các giao dịch mà Khách Hàng thực hiện.
11.8. Khánh hàng đồng ý và cho phép DSC chia sẻ thông tin của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, email, điện thoại, địa chỉ, số tài khoản, thông tin về giao dịch, thông tin về tài sản, sản phẩm Khách Hàng đang nắm giữ, thông tin về nợ, giấy tờ tùy thân… cho các đối tác của DSC và ngược lại, nhằm mục đích mà DSC thấy cấn thiết nhằm nhận diện Khách Hàng, kết nối hệ thống, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đồng bộ (nếu có) và kiểm soát rủi ro.
11.9. Khách Hàng cam kết vô điều kiện bằng mọi nguồn thu và tài sản của Khách Hàng để hoàn trả đủ nợ gốc, lãi vay, phí giao dịch, thuế, …. cho DSC, ủy quyền cho DSC tự động phong tỏa tài khoản, xử lý tài sản thế chấp và trích tiền từ tài khoản để thu hồi các khoản trên. Không bị ảnh hưởng bởi việc Hợp Đồng hết hạn hoặc chấm dứt trước thời han, tất cả các nghĩa vụ còn lại của Khách Hàng đối với DSC theo Hợp Đồng sẽ được bảo lưu và sẽ chỉ được xem là hoàn thành khi Khách Hàng thực hiện tất cả nghĩa vụ đó với DSC.

12.1. Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng phải đưa ra yêu cầu và đặt lệnh qua điện thoại được ghi âm; qua các phương tiện dịch vụ giao dịch điện tử của DSC; hoặc bằng các phương tiện khác mà DSC cho phép tại từng thời điểm.
12.2. Nếu vào bất cứ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, Khách Hàng không thể liên lạc với DSC, hoặc DSC không nhận được thông tin mà Khách Hàng gửi, hoặc Khách Hàng không nhận được thông tin từ DSC theo Hợp Đồng này, DSC không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà Khách Hàng phải chịu do bất cứ hành vi, lỗi, sự chậm trễ hay thiếu sót nào gây ra từ đó, nếu những mất mát, thiệt hại hay chi phí đó phát sinh do Khách Hàng không có khả năng tham gia giao dịch.
12.3. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng Khách Hàng chịu rủi ro đối với bất cứ thông tin nào do Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng truyền gửi đi. Khách Hàng cho phép DSC dựa vào các thông tin đó (bất kể dưới hình thức văn bản hay hình thức khác) để tiến hành giao dịch. Khách Hàng được xem là đã chấp thuận và bị ràng buộc bởi các giao dịch được tiến hành dựa trên các thông tin, mà theo nhận định hợp lý của DSC, là được đưa ra bởi Khách Hàng hoặc bất cứ người đại diện nào của Khách Hàng đã được ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng DSC sẽ dựa trên số TKGD và/hoặc mật khẩu để xác định Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý rằng sẽ không tiết lộ những thông tin đó cho bất cứ người nào không được Khách Hàng ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng phải thông báo ngay cho DSC nếu nghi ngờ rằng số TKGD và/hoặc mật khẩu đã bị tiết lộ hoặc có thể được sử dụng bởi bất cứ người nào khác.
12.4. Khách Hàng đồng ý cho phép DSC ghi âm những cuộc trao đổi qua điện thoại với Khách Hàng. Những bản ghi âm đó là tài sản của riêng DSC và có thể được công nhận là bằng chứng về các thông tin trao đổi và lệnh đặt giữa Khách Hàng và DSC.
12.5. Theo quy định của pháp luật, DSC sẽ cung cấp thông tin giao dịch bằng cách cung cấp cho Khách Hàng một bản sao kê. Các sao kê sẽ được đăng trên hệ thống giao dịch điện tử và, nếu Khách Hàng có yêu cầu, sẽ được gửi bằng thư điện tử cho Khách Hàng.
12.6. DSC có thể liên lạc với Khách Hàng theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 12.8, Khoản 12.9 Điều này. DSC sẽ sử dụng địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ thư điện tử nêu trong Đề Nghị của Khách Hàng hoặc theo thông báo Khách Hàng gửi cho DSC sau đó. Trừ khi Khách Hàng có chỉ định khác rõ ràng, Khách Hàng đồng ý rằng DSC có thể gửi các thông báo sau cho Khách Hàng bằng thư điện tử và/hoặc đăng trên hệ thống giao dịch điện tử:
a) Các sao kê;
b) Thông báo về thay đổi trong phương thức cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng của DSC, bao gồm thay đổi về dịch vụ giao dịch điện tử và các thay đổi đối với phí và lệ phí áp dụng đối với các giao dịch của DSC; và
c) Thông báo sửa đổi Hợp Đồng này.
12.7. Thông báo bằng văn bản nghĩa là bất kỳ thông báo nào rõ ràng và có thể dưới dạng thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc bất kỳ hệ thống nhắn tin điện tử nào.
12.8. Các thông báo, thông tin của DSC gửi cho Khách Hàng được thực hiện theo các phương thức sau đây:
a) gửi văn bản thông báo trực tiếp,
b) gửi thông qua dịch vụ bưu chính,
c) gửi qua các phương tiện điện tử (như: tin nhắn SMS, điện thoại, fax, email, chương trình/ phần mềm/ứng dụng giao dịch chứng khoán, ứng dụng di động, và các phương tiện điện tử khác, đường truyền khác),
d) gửi thông điệp dữ liệu đến Tài khoản của Khách Hàng qua Hệ thống thông tin giao dịch điện tử của DSC đăng tải trên trang thông tin điện tử www.dsc.com.vn hoặc phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Thông báo kết quả thực hiện lệnh giao dịch hoặc bất kỳ thông báo nào được DSC gửi đến Tài khoản của Khách Hàng qua Hệ thống thông tin giao dịch điện tử của DSC cũng được coi là thông báo do DSC gửi đến Khách Hàng.
12.9. Khách Hàng được coi là đã nhận được thông báo/thông tin của DSC kể từ khi:
a) nhận được văn bản của DSC, nếu được giao tận tay, hoặc
b) vào ngày làm việc thứ hai kể từ thời điểm DSC gửi thông báo, nếu được gửi qua dịch vụ bưu chính, hoặc
c) thời điểm DSC gửi thông báo/thông tin qua các phương tiện điện tử, nếu được gửi thông qua các phương tiện điện tử. DSC không chịu bất kỳ trách nhiệm gì phát sinh từ việc Khách Hàng không nhận được thông báo/thông tin mà không do lỗi cố ý của DSC.
d) Khách Hàng được coi là đã công nhận và đồng ý với nội dung bất cứ thông báo nào mà DSC gửi cho Khách Hàng, trừ khi Khách Hàng có thông báo khác cho DSC bằng văn bản trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng được xem là đã nhận được thông báo từ DSC.
12.10. Khách Hàng có nghĩa vụ gửi các thông báo/cung cấp thông tin (nếu có) cho DSC theo phương thức gửi văn bản trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của DSC hoặc theo phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định/chấp thuận của DSC.
12.11. Khách Hàng có trách nhiệm theo dõi các thông báo/thông tin trên Tài khoản, tiếp nhận các thông báo do DSC gửi và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo các thông tin/thông báo đó. Để làm rõ, nghĩa vụ của Khách Hàng không phụ thuộc vào việc Khách Hàng có nhận được hay không nhận được thông báo/thông tin từ DSC, việc Khách Hàng không nhận được thông báo/thông tin do DSC gửi không phải là lý do để DSC trì hoãn thực hiện quyền của mình hoặc để Khách Hàng trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của Khách Hàng.

13.1. Khách Hàng đồng ý bồi thường cho DSC và người quản lý, nhân viên, người đại diện và người lao động của DSC đối với những khiếu kiện, yêu cầu, đòi hỏi, thủ tục tố tụng, chi phí, thiệt hại, phí tổn và mất mát (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý phải trả cho luật sư) phát sinh cho DSC một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do:
a) DSC thực hiện hoặc từ chối thực hiện lệnh của Khách Hàng liên quan đến các giao dịch chứng khoán;
b) Khách Hàng không tuân thủ Hợp Đồng này;
c) Việc sử dụng dịch vụ Tiện Ích giao dịch chứng khoán của Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này và các điều khoản sử dụng; hoặc
d) Vi phạm các cam đoan và bảo đảm Nếu tại Hợp Đồng này.
13.2. DSC sẽ bồi thường cho Khách Hàng khi DSC vi phạm nghĩa vụ quy định trong Hợp Đồng này, ngoại trừ các trường hợp liệt kê dưới đây trong phạm vi được pháp luật cho phép, DSC, hoặc nhân viên, người quản lý, người đại diện hay người lao động của DSC, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại, yêu cầu bồi thường hay tổn thất nào mà Khách Hàng phải chịu liên quan đến hay phát sinh do:
a) DSC không nhận được lệnh của Khách Hàng;
b) bất cứ giao dịch hoặc giao dịch dự kiến nào bị gián đoạn, không thể hoàn thành hoặc không thể diễn ra do điện thoại, máy tính hoặc các dịch vụ điện tử hoặc công nghệ khác không hoạt động hoặc bị trì hoãn;
c) bất cứ lỗi, thiếu sót nào trong các lệnh của Khách Hàng hoặc các lệnh đó bị vô hiệu;
d) bất cứ vấn đề nào liên quan đến sàn giao dịch, thị trường liên quan và/hoặc những trở ngại của sàn giao dịch, bao gồm những lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn trong vận hành hoặc truyền tải hoặc bất cứ yếu tố nào khác;
e) các dao động thị trường và các rủi ro khác gắn với giao dịch chứng khoán;
f) DSC không thể nhận hay thực hiện lệnh của Khách Hàng do Sự Kiện Bất Khả Kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện bạo loạn hay rối loạn trật tự dân sự.
g) Khách Hàng dựa vào các báo cáo nghiên cứu do DSC cung cấp;
h) bất cứ giao dịch nội bộ, giao dịch giả tạo hay nhầm lẫn, đầu cơ hay lũng đoạn thị trường,
i) bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thiệt hại có tính chất bồi thường, ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, xuất phát từ thiệt hại khác hay có tính trừng phạt, bất kể DSC đã được thông báo, biết hay phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại, khiếu nại hay mất mát đó. Hạn chế này áp dụng đối với mọi khiếu kiện.
13.3. Mỗi nghĩa vụ bồi thường tại Hợp Đồng này là một nghĩa vụ liên tục, độc lập và riêng lẻ với các nghĩa vụ khác của Khách Hàng, và vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp Đồng này.
13.4. Mức bồi thường thiệt hại do hai bên thỏa thuận căn cứ vào mức độ thiệt hai thực tế xảy ra.

14.1. Các sự kiện sau được xem là “Sự Kiện Vi Phạm”:
a) Khách Hàng không thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này hoặc khi được DSC yêu cầu.
b) Bất cứ cam đoan hoặc bảo đảm nào mà Khách Hàng đưa ra, về mặt cơ bản, là không chính xác hoặc không đúng sự thật vào thời điểm các cam đoan hoặc bảo đảm đó được đưa ra, lặp lại hay xem như là được đưa ra hoặc lặp lại.
c) Khách Hàng tuyên bố không thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng theo Hợp Đồng này.
d) Khách Hàng vi phạm việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với DSC theo bất kỳ Hợp Đồng nào được giao kết ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.
e) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán bất cứ khoản nợ nào cho DSC hoặc bất cứ tổ chức liên kết nào của DSC đối với các khoản tiền vay, hoặc bất cứ bảo đảm nào cho các khoản nợ đó khi đến hạn (kể cả đến hạn từng đợt).
f) Khách Hàng là doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc chịu sự quản chế hành chính đặc biệt hoặc sự quản chế của tòa án.
14.2. Khi xảy ra bất cứ Sự Kiện Vi Phạm nào, DSC có thể tự mình toàn quyền quyết định mà không cần thông báo cho Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào đối với DSC về việc:
a) Cấn trừ bất cứ nghĩa vụ nào của DSC đối với Khách Hàng (nếu có) với những nghĩa vụ hoặc tài sản thế chấp của Khách Hàng; hoặc
b) Phong tỏa TKGD, bán bất cứ chứng khoán, công cụ tài chính hay tài sản nào khác trong TKGD.
c) Chủ động trích tiền có trong TKGD của Khách Hàng hoặc yêu cầu Ngân hàng lưu ký tiền trích tiền từ TKGD tiền của Khách Hàng để thu hồi các khoản nợ mà Khách Hàng chưa thanh toán cho DSC.
d) Các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.
Tùy từng trường hợp và theo quyết định của DSC, mọi giao dịch theo Điều này có thể được thực hiện thông qua bất kỳ hình thức nào mà DSC xét thấy phù hợp và với bất kỳ mức giá nào đáp ứng yêu cầu của DSC. Theo quyết định của DSC, DSC có thể (nhưng không có nghĩa vụ) cố gắng thông báo cho Khách Hàng hoặc áp dụng một khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước cho Khách Hàng trước khi DSC thực hiện các biện pháp khắc phục đó. DSC có thể rút ngắn hoặc hủy bỏ bất cứ khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước nào như vậy mà không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng, nếu DSC cho là phù hợp để bảo vệ DSC.

15.1. Một “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là một sự kiện vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của bên bị tác động, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ gián đoạn thị trường, hành động hay hạn chế nào của (các) chính phủ và cơ quan công quyền, chiến tranh, cách mạng, đình công hoặc các hoạt động công nghiệp, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, cháy nổ, khủng bố, hoãn hay hạn chế giao dịch ở bất cứ địa điểm thực hiện giao dịch nào, hoặc sự cố, hỏng hóc, khiếm khuyết của bất cứ cơ sở hạ tầng nào về thông tin truyền thông hay các thiết bị và hệ thống khác.
15.2. Khi xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng, DSC có thể đơn phương quyết định:
a) Chấm dứt Hợp Đồng này;
b) Hủy bỏ, đình chỉ, chấm dứt bất cứ giao dịch nào;
c) Đóng TKGD của Khách Hàng.
15.3. DSC không có bất cứ nghĩa vụ nào với Khách Hàng đối với việc xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng và đối với những hành vi của DSC liên quan đến một Sự Kiện Bất Khả Kháng.

16.1. Hợp Đồng này và mọi lệnh, giao dịch được điều chỉnh, hiểu và giải thích toàn bộ theo pháp luật Việt Nam.
16.2. Khách Hàng và DSC sẽ đàm phán để giải quyết tranh chấp nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này và mọi lệnh và giao dịch liên quan. Nếu không thể giải quyết được tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi đàm phán, tranh chấp sẽ được giải quyết cuối cùng bởi tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam theo luật Việt Nam.
16.3. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ và hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết trước tiền trên cơ sở thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

17.1. Khách Hàng có thể chấm dứt Hợp Đồng này hoặc đóng TKGD bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho DSC. Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ mà Khách Hàng xác lập hay cho phép xác lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch, các khoản nợ hoặc lãi theo quy định tại Hợp Đồng này, bất kể phát sinh trước hay sau khi chấm dứt Hợp Đồng này. DSC có thể chấm dứt Hợp Đồng này hoặc TKGD của Khách Hàng bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ba (03) ngày làm việc cho Khách Hàng. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt TKGD của Khách Hàng và tiếp tục áp dụng đối với các tranh chấp còn lại hoặc các vấn đề phát sinh từ quan hệ giữa DSC với Khách Hàng.
17.2. DSC có thể chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng nếu:
a) Theo nhận định hợp lý của DSC, Khách Hàng đã liên tục vi phạm nghiêm trọng Bản Điều Khoản của Hợp Đồng này;
b) Một (01) Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra và kéo dài trong năm (05) ngày làm việc;
c) Một (01) Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và đang tiếp diễn;
d) Theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
e) Sau khi DSC đóng TKGD của Khách Hàng theo Điều 10 của Hợp Đồng này.
17.3. Bất cứ việc đình chỉ hay chấm dứt nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào đã phát sinh đối với một bên về một giao dịch chưa hoàn thành hay bất cứ quyền hay nghĩa vụ pháp lý nào đã phát sinh theo Hợp Đồng này hoặc bất cứ giao dịch nào được thực hiện theo Hợp Đồng này. Khi chấm dứt, Khách Hàng sẽ trả cho DSC các khoản phí và lệ phí giao dịch chưa thanh toán và các khoản thuế đến hạn.
17.4. DSC có thể sửa đổi Hợp Đồng này và bất cứ thỏa thuận nào được xác lập theo Hợp Đồng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng. Khách Hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó, trừ khi Khách Hàng có thông báo khác cho DSC trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày DSC thông báo sửa đổi. Nếu Khách Hàng phản đối sửa đổi, sửa đổi đó sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Khách Hàng, nhưng trong trường hợp này DSC có quyền tự động đóng TKGD và chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi DSC gửi thông báo về sửa đổi Hợp Đồng cho Khách Hàng, nếu Khách Hàng tiếp tục thực hiện giao dịch trên TKGD và sử dụng dịch vụ của DSC, Khách Hàng được xem là mặc nhiên chấp nhận những sửa đổi đó.

18.1. Hợp Đồng này và mọi giao dịch liên quan được điều chỉnh bởi các quy tắc và thủ tục của Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (hoặc Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“Quy Tắc Giao Dịch”) trong từng thời kỳ, thông lệ và tập quán của thị trường và luật quốc tế và quốc gia về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố.
18.2. Hai bên thống nhất rằng, Khách Hàng được quyền khiếu nại và đề nghị tra soát giao dịch cũng như các chi tiết phát sinh giao dịch trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch, trừ các trường hợp DSC không giải quyết yêu cầu khiếu nại của Khách Hàng quy định trong Hợp Đồng này. Sau thời hạn này, DSC có quyền từ chối yêu cầu giải quyết khiếu nại và tra soát của Khách Hàng. Mọi chi phí phát sinh từ việc tra soát số dư và các chi tiết phát sinh giao dịch sẽ do Khách Hàng chịu.
18.3. Trong trường hợp xảy ra một tình huống chưa được dự liệu trong Hợp Đồng này, DSC sẽ giải quyết vấn đề trên cơ sở thiện chí và công bằng và, nếu phù hợp, bằng cách thực hiện các hành động phù hợp với thực tiễn thị trường.
18.4. Nếu bất cứ quy định (hoặc một phần quy định) nào cùa Hợp Đồng này bị tòa án hoặc bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào tuyên vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, quy định hoặc một phần quy định đó sẽ được xem là không cấu thành một phần của Hợp Đồng này, và hiệu lực và giá trị thi hành của các quy định khác của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng.
18.5. Việc DSC không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất cứ quyền hay biện pháp khắc phục nào quy định theo Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật sẽ không được xem là từ bỏ các quyền và biện pháp khắc phục đó hay bất cứ quyền và biện pháp khắc phục nào khác, và không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó. Việc thực hiện riêng lẻ hay một phần quyền hay biện pháp khắc phục không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó.
18.6. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng quyền tác giả, nhãn hiệu, cơ sở dữ liệu và các tài sản hoặc quyền khác đối với bất cứ thông tin nào cung cấp cho Khách Hàng hay Khách Hàng nhận được từ DSC, cùng với nội dung của (các) trang thông tin điện tử, tài liệu tiếp thị và các tài liệu khác liên quan đến dịch vụ giao dịch và nội dung trong bất cứ cơ sở dữ liệu nào chứa hay tạo ra thông tin, sẽ là tài sản của riêng DSC hoặc bất cứ bên thứ ba nào được xác định là chủ sở hữu của các quyền đó.
18.7. Trường hợp DSC bị rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, DSC sẽ tiến hành bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DSC cho một công ty chứng kho khác thay thế. Việc lựa chọn đối tác để bàn giao quyền và nghĩa vụ do DSC tự thỏa thuận và phải được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận hoặc Ủy ban Chứng khoán sẽ chỉ định công ty chứng khoán nhận chuyển giao nếu DSC không tự thỏa thuận được với đối tác nhận bàn giao. Khách Hàng của DSC được quyền tự chọn công ty chứng khoán mà mình muốn chuyển tài khoản đi nếu xảy ra rủi ro nêu trong điều khoản này, khi và chỉ khi công ty chứng khoán Khách Hàng muốn chuyển tài khoản đến đồng ý kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ đối với TKGD của Khách Hàng được mở tại DSC.
18.8. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày người đại diện có thẩm quyền của DSC ký và thay thế mọi thỏa thuận, thảo luận hoặc tuyên bố trước đây giữa DSC và Khách Hàng.

Điều 1. Mở và sử dụng Tài Khoản
1.1. Khách Hàng đề nghị và DSC đồng ý mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách Hàng (“TKGD”), có số tài khoản như được nêu tại Hợp Đồng.
1.2. Khách Hàng đồng ý ủy quyền DSC và DSC đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán của Khách Hàng trên TKGD, bao gồm:
a) Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách Hàng và cung cấp giao dịch cho Khách Hàng;
b) Quản lý chứng khoán của Khách Hàng tại TKGD;
c) Quản lý tiền, tài sản khác liên quan đến giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận với Khách Hàng và phù hợp với chức năng của DSC;
d) Thay mặt Khách Hàng, thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng, theo ủy quyền của Khách Hàng bằng Hợp Đồng này;
e) Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (hoặc Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán VIệt Nam);
f) Phong tỏa/ hủy phong tỏa tiền trên tài khoản tiền gửi theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, phối hợp với ngân hàng chỉ định thanh toán phong tỏa /hủy phong tỏa (trong trường hợp Khách Hàng thanh toán thông qua ngân hàng chỉ định);
g) Thanh toán tiền, thanh toán phí theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của Khách Hàng;
h) Thanh toán các nghĩa vụ nợ khác phát sinh đối với TKGD của Khách Hàng mở tại DSC;
i) Nhận tiền bán chứng khoán, cổ tức và các quyền khác bằng tiền phát sinh từ TKGD của Khách Hàng mở tại DSC;
j) Thực hiện các dịch vụ và giao dịch khác theo thỏa thuận giữa hai bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng
2.1. Quyền của Khách Hàng
a) Sở hữu hợp pháp, định đoạt và hưởng các quyền lợi phát sinh từ số tiền và chứng khoán trong TKGD.
b) Đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo cách thức phù hợp với Điều 4 của Hợp Đồng.
c) Yêu cầu DSC cung cấp thông tin về TKGD và kết quả giao dịch chứng khoán theo cách thức được các bên thỏa thuận.
d) Ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các giao dịch liên quan trên TKGD bằng văn bản ủy quyền hợp pháp và được DSC chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện giao dịch. Chỉ khi DSC ghi nhận việc ủy quyền cho Bên thứ ba vào hệ thống, DSC mới có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch liên quan đến TKGD do Bên thứ ba được ủy quyền tiến hành.
e) Rút hoặc chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, tài sản liên quan khác từ TKGD khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đối với DSC hoặc bên thứ ba, nếu có.
f) Hưởng lãi suất không kỳ hạn do DSC công bố tại từng thời điểm dựa trên số dư bằng tiền có trong TKGD, trừ khi DSC có quy định hoặc quyết định khác.
g) Yêu cầu DSC cung cấp về các hoạt động giao dịch điện tử trong trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử.
h) Thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán theo qui định của pháp luật và các qui định liên quan khác được áp dụng;
i) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.
2.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng
a) Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng do DSC chỉ định, nếu cần thiết, để thực hiện các giao dịch chứng khoán.
b) Cam đoan những thông tin cung cấp cho DSC theo Hợp Đồng này và bất kỳ Hợp Đồng nào khác được ký kết với DSC là thông tin cập nhật mới nhất, chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai sót, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo sớm nhất bằng văn bản cho DSC trong thời hạn tối đa là ba (03) ngày kể từ ngày có thay đổi hoặc phát hiện sai sót. DSC không có nghĩa vụ xác minh lại những thông tin mà Khách Hàng cung cấp.
c) Đối với các giấy tờ của Khách Hàng cung cấp cho DSC mà pháp luật quy định có hiệu lực trong thời hạn nhất định, Khách Hàng phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp đổi khi các giấy tờ này hết hạn. DSC không có nghĩa vụ thông báo cho Khách Hàng khi giấy tờ của Khách Hàng hết hạn. DSC có quyền tạm dừng các giao dịch rút, chuyển tiền từ Tài Khoản cho đến khi Khách Hàng hoàn tất thủ tục cấp đổi hoặc gia hạn giấy tờ và DSC hoàn tất cập nhật thông tin Khách Hàng trên hệ thống. Khi giấy tờ hết hạn, để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện theo đúng các yêu cầu của DSC, bao gồm việc ký các cam kết cần thiết; và DSC có quyền tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài khoản nếu Khách Hàng không thực hiện đủng yêu cầu của DSC. Các quyền của DSC đối với giao dịch của Khách Hàng quy định tại Điều này cũng áp dụng khi các giấy tờ nói trên chưa hết hạn nhưng được DSC xác định không đủ điều kiện để nhận biết (rách, nát, mờ, …), và trong trường hợp đó, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện thủ tục cấp đổi giấy tờ theo đúng yêu cầu của DSC.
d) Cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực. DSC không có nghĩa vụ phải xác minh những thông tin do Khách Hàng cung cấp. Đối với những giấy tờ pháp lý của Khách Hàng ghi nhận kèm theo Hợp Đồng không đủ điều kiện nhận biết (bị nhàu nát, rách, mờ …), thì Khách Hàng tự chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cấp đổi, gia hạn theo quy định của pháp luật. DSC không có nghĩa vụ nhắc hoặc thực hiện thay cho Khách Hàng nhưng có quyền xem xét tạm ngừng các giao dịch rút, chuyển tiền, phong tỏa trên TKGD của Khách Hàng nếu Khách Hàng không thực hiện theo đúng yêu cầu của DSC
e) Chấp nhận kết quả giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi DSC phù hợp với lệnh đặt giao dịch do Khách Hàng hoặc người đại diện/ủy quyền giao dịch của Khách Hàng thực hiện.
f) Cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán khi DSC có yêu cầu.
g) Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí khác cho DSC theo quy định tại Điều 6 và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật, nếu có.
h) Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ do DSC cung cấp; bao gồm (nhưng không giới hạn) thông tin về tài khoản, về mật khẩu đăng nhập, OTP, các thông tin khác liên quan đến tài khoản. Khách Hàng phải thông báo ngay cho DSC khi các thông tin này bị đánh cắp, tiết lộ thông qua các kênh liên lạc được liệt kê tại Điều 12. Trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ việc Khách Hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo mật, chậm thông báo cho DSC thuộc về Khách Hàng.
i) Bảo mật mọi thông tin liên quan đến Tài Khoản, Hợp Đồng này và các Hợp Đồng khác sẽ ký kết với DSC, Thông báo kịp thời cho DSC khi phát hiện thấy các sai sót, nhầm lẫn trên TKGD hoặc TKGD bị lợi dụng hay có những vấn đề bất thường thông qua các kênh liên lạc quy định tại Điều 12 của Hợp Đồng này.
j) Tự chịu trách nhiệm công bố thông tin đối với các giao dịch mua bán, chuyển nhượng chứng khoán trên TKGD của Khách Hàng mà theo quy định của pháp luật Khách Hàng có nghĩa vụ công bố thông tin, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các trường hợp Khách Hàng tự bán chứng khoán, Công ty chứng khoán thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ hoặc bán chứng khoán cầm cố.
k) Bồi thường cho DSC theo quy định tại Điều 13.
l) Các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của DSC
3.1. Quyền của DSC
a) Hưởng phí giao dịch, phí lưu ký và các khoản phí khác theo biểu phí do DSC quy định và công bố trên trang thông tin điện tử của DSC từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.
b) Thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều 14 của Hợp Đồng này.
c) Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, bao gồm các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo Hợp Đồng này, Khách Hàng được xem là mặc nhiên đồng ý rằng DSC có quyền tự động trích tiền hoặc yêu cầu ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền từ Tài Khoản của Khách Hàng hoặc chủ động bán chứng khoán trên Tài Khoản để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài Khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, DSC có quyền yêu cầu Khách Hàng sử dụng các tài sản khác để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh cho DSC theo quy định hiện hành cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.
d) Tạm đóng TKGD theo quy định tại Điều 10.
e) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.
3.2. Nghĩa vụ của DSC
a) Thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.
b) Lưu giữ chứng khoán của Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
c) Bảo mật các thông tin về Tài Khoản và các giao dịch của Khách Hàng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.8 Điều 11 Hợp Đồng này hoặc trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
d) Không sử dụng tiền và chứng khoán của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp DSC có quyền định đoạt theo Hợp Đồng này hoặc theo thỏa thuận của các bên tại các Hợp Đồng khác.
e) Cung cấp thông tin về TKGD và kết quả giao dịch chứng khoán của Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận.
f) Bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng theo quy định của pháp luật và thỏa thuận tại Hợp Đồng này. DSC chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp phát sinh từ vi phạm do lỗi của DSC và Khách Hàng phải chứng minh được các thiệt hại này một cách hợp lý.
g) Các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật trong việc cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng liên quan đến TKGD.

Điều 4. Cách thức đặt và nhận lệnh
4.1. Khách Hàng tham gia giao dịch bằng cách đặt mua hoặc bán một khối lượng xác định của một loại chứng khoán thông qua một loại lệnh cụ thể theo mẫu do DSC cung cấp hoặc đồng ý và theo phương thức áp dụng cho loại lệnh đó được quy định trong Hợp Đồng.
4.2. DSC có thể nhận lệnh từ Khách Hàng trực tiếp từ phiếu lệnh hoặc qua điện thoại, hệ thống giao dịch điện tử hoặc bằng các phương tiện khác mà DSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm theo chính sách/quy tắc do DSC ban hành trong từng thời kỳ. Khách Hàng chỉ được sửa đổi và hủy bỏ lệnh tại bất cứ thời điểm nào trước khi lệnh được khớp phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, lệnh do DSC nhận được từ Khách Hàng là lệnh không thể hủy ngang và không có điều kiện, trừ khi DSC có quy định khác.
4.3. Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho DSC toàn quyền chủ động thay mặt Khách Hàng ký các Phiếu lệnh liên quan đến giao dịch chứng khoán trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc tính từ thời điểm phát sinh giao dịch mà Khách Hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp không cung cấp phiếu lệnh hợp pháp, hợp lệ cho DSC vì lý do bất khả kháng. Khi ủy quyền cho DSC ký Phiếu lệnh, Khách Hàng cam kết:
a) Mọi giao dịch chứng khoán liên quan đến TKKQ đều do Khách Hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán.
b) Trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc tính từ thời điểm phát sinh giao dịch mà Khách Hàng không có phản hồi chính thức bằng văn bản tới DSC thì điều đó có nghĩa là Khách Hàng hoàn toàn đồng ý và không khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp với kết quả giao dịch được thông báo.
c) Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hay yêu cầu bồi thường nào đối với DSC hoặc các bên có liên quan đến việc ủy quyền này và đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề liên quan phát sinh từ việc ủy quyền này (nếu có).
4.4. Nếu Khách Hàng đặt một lệnh giao dịch nhưng lệnh đó không được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc không được ghi âm, Khách Hàng được xem như là đã đặt lệnh cho DSC thực hiện giao dịch với điều kiện và cam kết từ Khách Hàng là Khách Hàng phải ký một phiếu lệnh chính thức xác nhận lệnh của Khách Hàng trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày khớp lệnh. Nếu Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng không trực tiếp ký phiếu lệnh giao dịch chứng khoán trong thời hạn này, Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho DSC ký xác nhận các lệnh mua, bán và hủy, và các tài liệu khác liên quan cho mục đích giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán, và cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện giao dịch.
4.5. Khách Hàng đồng ý DSC cử người đại diện để thay mặt DSC ký phiếu lệnh và thực hiện các biện pháp cần thiết khác cho Khách Hàng để hoàn thành giao dịch. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền đó và quan hệ ủy quyền là không thể hủy ngang. Khách Hàng sẽ không khiếu nại bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc ủy quyền đó cho DSC.

Điều 5. Tỷ lệ ký quỹ đặt mua/bán chứng khoán được áp dụng
Khách Hàng phải bảo đảm tuân thủ theo quy định về tỷ lệ ký quỹ bằng tiền và chứng khoán trong giao dịch của DSC trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thực hiện và thanh toán giao dịch chứng khoán
6.1. Nếu một lệnh được chấp nhận và thực hiện, DSC sẽ xác nhận với Khách Hàng về việc lệnh được thực hiện toàn bộ hay một phần. DSC sẽ cố gắng thực hiện mọi giao dịch một cách hợp lệ sớm nhất có thể. DSC không bảo đảm rằng lệnh của Khách Hàng sẽ được thực hiện toàn bộ hay một phần trên thị trường liên quan. Khi giao dịch bị trì hoãn do DSC không thể kết nối với thị trường liên quan vì bất cứ lý do gì, Khách Hàng công nhận rằng DSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực hiện lệnh của Khách Hàng sớm nhất có thể. Tuy nhiên, DSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào về sự trì hoãn này. Khách Hàng công nhận và chấp thuận rằng giá thị trường của bất kỳ chứng khoán nào cũng có thể dao động trong khoảng thời gian từ lúc DSC nhận và chấp nhận lệnh đến lúc DSC thực hiện lệnh của Khách Hàng. Các dao động về giá có thể có lợi hoặc bất lợi đối với Khách Hàng.
6.2. Trừ khi DSC có thỏa thuận khác, mọi khoản thanh toán mà Khách Hàng phải trả đều được xem là đến hạn ngay lập tức và các khoản đó phải có sẵn trong TKGD trước khi một giao dịch được thực hiện và sẽ được khấu trừ vào TKGD theo Hợp Đồng này và Quy Tắc Giao Dịch.
6.3. Nếu Khách Hàng mua chứng khoán, khoản tiền phải trả cho giao dịch cộng với phí giao dịch phải trả sẽ được trừ vào TKGD và giữ bởi DSC cho đến khi thanh toán. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo có đủ tiền trong TKGD để thanh toán cho bất cứ giao dịch nào và toàn bộ phí giao dịch, các loại phí và thuế liên quan đến giao dịch đó. DSC sẽ không tiến hành giao dịch nếu Khách Hàng không có đủ tiền trong TKGD để thanh toán, trừ khi pháp luật có quy định khác.
6.4. Nếu Khách Hàng bán chứng khoán, khoản thanh toán cho giao dịch sau khi trừ đi phí giao dịch và các khoản phí và thuế liên quan đến giao dịch sẽ được chuyển vào TKGD của Khách Hàng sau khi được thanh toán theo các Quy Tắc Giao Dịch và có thể bị trì hoãn tại ngân hàng liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng Khách Hàng có sẵn đầy đủ chứng khoán đó trong TKGD và các chứng khoán đó được tự do chuyển nhượng, thuộc sở hữu của Khách Hàng mà không có tranh chấp.
6.5. DSC không chấp nhận các lệnh không phù hợp với quy định của pháp luật.
6.6. Nếu DSC đồng ý cho Khách Hàng sửa đổi hay hủy bỏ lệnh giao dịch, Khách Hàng công nhận rằng DSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực thi yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi lệnh nhanh nhất có thể. DSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách Hàng về việc lệnh được thực hiện trước khi yêu cầu về sửa đổi hoặc hủy bỏ được thực thi hay không.
6.7. Trong trường hợp do nhầm lẫn mà DSC chuyển tiền vào Tài khoản ngân hàng của Khách Hàng, bằng Hợp Đồng này Khách Hàng ủy quyền cho DSC phong tỏa Tài khoản ngân hàng cho đến khi DSC thu hồi toàn bộ khoản tiền đã chuyển nhầm. Khách Hàng phải thực hiện mọi thủ tục cần thiết với ngân hàng để điều khoản này có hiệu lực.
6.8. Nếu Khách Hàng có Tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký, Khách Hàng cho phép DSC truy cập Tài khoản lưu ký để kiểm tra số dư và đưa ra yêu cầu với ngân hàng lưu ký để thực hiện giao dịch mà Khách Hàng yêu cầu DSC hoàn thành theo Hợp Đồng này.
6.9. DSC sẽ tiến hành thanh toán các giao dịch của Khách Hàng theo Quy Tắc Giao Dịch và theo thực tiễn giao dịch trên thị trường liên quan.
6.10. DSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ chậm trễ nào trong quá trình thực hiện và thanh toán do những tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát của DSC, hoặc cho việc bất cứ người hoặc bên nào khác (kể cả Khách Hàng) không thực hiện mọi công việc cần thiết để có thể thực hiện và thanh toán giao dịch.
6.11. Thời gian và phương thức chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam trong trường hợp chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại tệ: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Phí và lệ phí
7.1. Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch, Khách Hàng phải trả cho DSC một khoản phí giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch, hoặc một khoản phí cố định theo quy định của DSC. Biểu phí giao dịch được DSC công bố trên trang thông tin điện từ của DSC theo từng thời kỳ. DSC có quyền thay đổi biểu phí giao dịch mà không cần sự chấp thuận của Khách Hàng và Khách Hàng chấp nhận các thay đổi liên quan đến các mức phí này. Khách Hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về các mức phí giao dịch từ các nhân viên có thẩm quyền của DSC.
7.2. Ngoài phí giao dịch, các khoản phí, lệ phí và thuế liên quan có thể được áp dụng đối với lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán có sử dụng dịch vụ của DSC, tùy thuộc vào thị trường liên quan và các loại chứng khoán được mua hoặc bán. Bất kỳ khoản phí, lệ phí và thuế liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Khách Hàng sẽ được trừ vào TKGD hoặc được cộng vào phí giao dịch mà Khách Hàng phải trả cho DSC.
7.3. DSC có thể tính phí cho việc cung cấp dữ liệu thị trường hoặc những tính năng tài khoản khác mà DSC thông báo một cách hợp lý cho Khách Hàng tại từng thời điểm. Khách Hàng chấp thuận cho DSC ghi nợ các loại phí và lệ phí vào TKGD.
7.4. Khách Hàng phải trả, hoặc hoàn trả cho DSC bất cứ khoản lệ phí hoặc thuế nào áp dụng hiện tại hoặc trong tương lai đối với các khoản phí hoặc lệ phí mà Khách Hàng phải trả theo Hợp Đồng này.
7.5. Tất cả các khoản phí mà DSC thu của Khách Hàng theo Hợp Đồng này đều chưa bao gồm bất cứ khoản thuế nào ngoại trừ thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận của DSC. Bất cứ khoản thuế nào phát sinh sẽ được cộng vào các khoản phí mà DSC phải thu của Khách Hàng.
7.6. Khách Hàng phải thực hiện thanh toán mọi chi phí phát sinh từ Hợp Đồng này mà không được bù trừ, khấu trừ hoặc yêu cầu ngược lại nào. Khách Hàng phải trả DSC lãi suất bằng 10%/năm trên số dư nợ đối với mọi khoản quá hạn và sẽ chịu cho đến khi DSC được thanh toán. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên sau khi kết thúc thời hạn thanh toán phí theo quy định của DSC.
Điều 8. Dịch vụ Tiện Ích giao dịch chứng khoán
Nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ Tiện Ích giao dịch chứng khoán của DSC, Khách Hàng đồng ý tuân thủ và giao kết theo Bản Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán.
Điều 9. Các giao dịch và hành vi bị hạn chế
9.1. Mọi giao dịch của Khách Hàng với bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu đối với tiền và chứng khoán trong TKGD do DSC quản lý đều phải được DSC xác nhận. Trường hợp không có ý kiến xác nhận của DSC, DSC không chịu trách nhiệm liên quan đến giao dịch đó đối với bất kỳ bên nào.
9.2. Khách Hàng không được xác lập bất cứ giao dịch nào với nhân viên của DSC mà giao dịch này không thuộc phạm vi công việc của nhân viên đó theo quy định của DSC. Bất kỳ giao dịch nào được xác lập ngoài phạm vi công việc của nhân viên của DSC vì bất kỳ lý do gì đều được xác định là giao dịch dân sự giữa Khách Hàng và cá nhân nhân viên đó. DSC không chịu trách nhiệm đối với giao dịch đó.
9.3. Khách Hàng không được lợi dụng lỗi kỹ thuật xảy ra đối với các hệ thống kỹ thuật của DSC, sơ suất của nhân viên, người quản lý của DSC và những thiếu sót khác để thực hiện các hành vi sau:
a) Trục lợi, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản không thuộc sở hữu của mình;
b) Đưa thông tin sai lệch theo quy định tại Điều 9.4 của Hợp Đồng này;
c) Thực hiện các hành vi khác theo quy định của DSC tại từng thời điểm.
9.4. Khách Hàng không được đơn phương và/hoặc phối hợp với bất kỳ bên thứ ba nào tiến hành bất cứ hoạt động nào gây thiệt hại, có thể gây thiệt hại về vật chất, uy tín và các thiệt hại phi vật chất khác cho DSC, bao gồm việc đưa ra các thông tin liên quan đến DSC trên các phương tiện thông tin truyền thông, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của DSC khi chưa có kết luận, quyết định sau cùng của cơ quan có thẩm quyền về vấn đề liên quan.
9.5. DSC có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường cho những thiệt hại phát sinh cho Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ nêu tại Điều 8 này theo các quy định của pháp luật.

Điều 10. Tạm đóng Tài Khoản Giao Dịch
10.1. DSC được toàn quyền tạm đóng TKGD mà không cần sự đồng ý trước của Khách Hàng trong những trường hợp sau:
a) Nếu TKGD của Khách Hàng không hoạt động trong hơn mười hai (12) tháng kể từ ngày khớp lệnh cuối cùng của lệnh mua/lệnh bán chứng khoán được thực hiện trên TKGD; hoặc
b) Khách Hàng không tiến hành ký kết Hợp Đồng và các văn bản khác liên quan đến TKGD theo yêu cầu của DSC .
10.2. DSC chỉ kích hoạt TKGD đã tạm đóng sau khi Khách Hàng đã hoàn thành thủ tục kích hoạt TKGD theo quy định của DSC. Trong thời gian tạm đóng TKGD, DSC có quyền tự động trích tiền từ tài khoản để thanh toán phí quản lý TKGD theo quy định của DSC tại từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi DSC đã trích tiền trên TKGD nhưng vẫn không đủ để thanh toán hết nợ phí quản lý TKGD thì Khách Hàng có trách nhiệm tiếp tục thanh toán các khoản nợ phí quản lý TKGD còn lại chưa được thanh toán.

Điều 11. Cam đoan và bảo đảm
Khách Hàng cam đoan, bảo đảm với DSC, và đồng ý rằng mỗi cam đoan và bảo đảm đó đều được áp dụng đối với mỗi lần Khách Hàng thực hiện giao dịch, có tính đến đặc thù hoàn cảnh tại từng thời điểm, rằng:
11.1. Khách Hàng có thẩm quyền hợp lệ để ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, yêu cầu DSC thay mặt Khách Hàng thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán để trở thành chủ sở hữu chứng khoán và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Khách Hàng đã thực hiện mọi hành động cần thiết cho việc ký kết, thực hiện và thi hành mỗi vấn đề nói trên;
11.2. Trong trường hợp có người đại diện thay mặt Khách Hàng đưa ra các yêu cầu đối với DSC, DSC chỉ thực hiện các lệnh giao dịch này của Khách Hàng khi việc Khách Hàng ủy quyền cho người đại diện đã đăng ký với DSC và được DSC ghi nhận vào hệ thống;
11.3. Khách Hàng đã có được tất cả giấy phép và chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước hoặc các giấy phép và chấp thuận khác mà Khách Hàng cần có liên quan đến Hợp Đồng này và liên quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán có sử dụng dịch vụ của DSC. Các giấy phép và chấp thuận đó vẫn có đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành; và mọi điều kiện của các giấy phép và chấp thuận đó đều đã và sẽ được tuân thủ;
11.4. Toàn bộ tiền và chứng khoán trong TKGD được phát sinh, tạo lập hợp pháp, không có nguồn gốc từ hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, và mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng;
11.5. Việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, bao gồm các giao dịch chứng khoán thông qua việc sử dụng dịch vụ của DSC sẽ không vi phạm bất cứ luật, pháp lệnh, điều lệ, quy định hoặc quy tắc nào áp dụng đối với Khách Hàng hoặc bất cứ Hợp Đồng nào mà Khách Hàng bị ràng buộc hoặc tài sản của Khách Hàng bị điều chỉnh;
11.6. Khách Hàng sẽ sử dụng các dịch vụ do DSC cung cấp theo Hợp Đồng này một cách thiện chí, và theo đó, Khách Hàng không sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm, thuật toán hoặc bất cứ chiến lược kinh doanh nào để vi phạm pháp luật.
11.7. Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho DSC được thay mặt Khách Hàng quản lý và đem gửi toàn bộ số dư tiền gửi trong TKGD tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. DSC có nghĩa vụ cung cấp cho Khách Hàng kịp thời về biểu lãi suất do Ngân hàng chỉ định thanh toán công bố trong từng thời kỳ. Khách Hàng đồng ý rằng DSC có toàn quyền quản lý số dư tiền gửi trong TKGD nhưng không làm ảnh hưởng đến các giao dịch mà Khách Hàng thực hiện.
11.8. Khánh hàng đồng ý và cho phép DSC chia sẻ thông tin của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, email, điện thoại, địa chỉ, số tài khoản, thông tin về giao dịch, thông tin về tài sản, sản phẩm Khách Hàng đang nắm giữ, thông tin về nợ, giấy tờ tùy thân… cho các đối tác của DSC và ngược lại, nhằm mục đích mà DSC thấy cấn thiết nhằm nhận diện Khách Hàng, kết nối hệ thống, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đồng bộ (nếu có) và kiểm soát rủi ro.
11.9. Khách Hàng cam kết vô điều kiện bằng mọi nguồn thu và tài sản của Khách Hàng để hoàn trả đủ nợ gốc, lãi vay, phí giao dịch, thuế, …. cho DSC, ủy quyền cho DSC tự động phong tỏa tài khoản, xử lý tài sản thế chấp và trích tiền từ tài khoản để thu hồi các khoản trên. Không bị ảnh hưởng bởi việc Hợp Đồng hết hạn hoặc chấm dứt trước thời han, tất cả các nghĩa vụ còn lại của Khách Hàng đối với DSC theo Hợp Đồng sẽ được bảo lưu và sẽ chỉ được xem là hoàn thành khi Khách Hàng thực hiện tất cả nghĩa vụ đó với DSC.

Điều 12. Thông báo và thay đổi thông tin
12.1. Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng phải đưa ra yêu cầu và đặt lệnh qua điện thoại được ghi âm; qua các phương tiện dịch vụ giao dịch điện tử của DSC; hoặc bằng các phương tiện khác mà DSC cho phép tại từng thời điểm.
12.2. Nếu vào bất cứ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, Khách Hàng không thể liên lạc với DSC, hoặc DSC không nhận được thông tin mà Khách Hàng gửi, hoặc Khách Hàng không nhận được thông tin từ DSC theo Hợp Đồng này, DSC không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà Khách Hàng phải chịu do bất cứ hành vi, lỗi, sự chậm trễ hay thiếu sót nào gây ra từ đó, nếu những mất mát, thiệt hại hay chi phí đó phát sinh do Khách Hàng không có khả năng tham gia giao dịch.
12.3. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng Khách Hàng chịu rủi ro đối với bất cứ thông tin nào do Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng truyền gửi đi. Khách Hàng cho phép DSC dựa vào các thông tin đó (bất kể dưới hình thức văn bản hay hình thức khác) để tiến hành giao dịch. Khách Hàng được xem là đã chấp thuận và bị ràng buộc bởi các giao dịch được tiến hành dựa trên các thông tin, mà theo nhận định hợp lý của DSC, là được đưa ra bởi Khách Hàng hoặc bất cứ người đại diện nào của Khách Hàng đã được ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng DSC sẽ dựa trên số TKGD và/hoặc mật khẩu để xác định Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý rằng sẽ không tiết lộ những thông tin đó cho bất cứ người nào không được Khách Hàng ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng phải thông báo ngay cho DSC nếu nghi ngờ rằng số TKGD và/hoặc mật khẩu đã bị tiết lộ hoặc có thể được sử dụng bởi bất cứ người nào khác.
12.4. Khách Hàng đồng ý cho phép DSC ghi âm những cuộc trao đổi qua điện thoại với Khách Hàng. Những bản ghi âm đó là tài sản của riêng DSC và có thể được công nhận là bằng chứng về các thông tin trao đổi và lệnh đặt giữa Khách Hàng và DSC.
12.5. Theo quy định của pháp luật, DSC sẽ cung cấp thông tin giao dịch bằng cách cung cấp cho Khách Hàng một bản sao kê. Các sao kê sẽ được đăng trên hệ thống giao dịch điện tử và, nếu Khách Hàng có yêu cầu, sẽ được gửi bằng thư điện tử cho Khách Hàng.
12.6. DSC có thể liên lạc với Khách Hàng theo một trong các phương thức quy định tại Khoản 12.8, Khoản 12.9 Điều này. DSC sẽ sử dụng địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ thư điện tử nêu trong Đề Nghị của Khách Hàng hoặc theo thông báo Khách Hàng gửi cho DSC sau đó. Trừ khi Khách Hàng có chỉ định khác rõ ràng, Khách Hàng đồng ý rằng DSC có thể gửi các thông báo sau cho Khách Hàng bằng thư điện tử và/hoặc đăng trên hệ thống giao dịch điện tử:
a) Các sao kê;
b) Thông báo về thay đổi trong phương thức cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng của DSC, bao gồm thay đổi về dịch vụ giao dịch điện tử và các thay đổi đối với phí và lệ phí áp dụng đối với các giao dịch của DSC; và
c) Thông báo sửa đổi Hợp Đồng này.
12.7. Thông báo bằng văn bản nghĩa là bất kỳ thông báo nào rõ ràng và có thể dưới dạng thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc bất kỳ hệ thống nhắn tin điện tử nào.
12.8. Các thông báo, thông tin của DSC gửi cho Khách Hàng được thực hiện theo các phương thức sau đây:
a) gửi văn bản thông báo trực tiếp,
b) gửi thông qua dịch vụ bưu chính,
c) gửi qua các phương tiện điện tử (như: tin nhắn SMS, điện thoại, fax, email, chương trình/ phần mềm/ứng dụng giao dịch chứng khoán, ứng dụng di động, và các phương tiện điện tử khác, đường truyền khác),
d) gửi thông điệp dữ liệu đến Tài khoản của Khách Hàng qua Hệ thống thông tin giao dịch điện tử của DSC đăng tải trên trang thông tin điện tử www.dsc.com.vn hoặc phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Thông báo kết quả thực hiện lệnh giao dịch hoặc bất kỳ thông báo nào được DSC gửi đến Tài khoản của Khách Hàng qua Hệ thống thông tin giao dịch điện tử của DSC cũng được coi là thông báo do DSC gửi đến Khách Hàng.
12.9. Khách Hàng được coi là đã nhận được thông báo/thông tin của DSC kể từ khi:
a) nhận được văn bản của DSC, nếu được giao tận tay, hoặc
b) vào ngày làm việc thứ hai kể từ thời điểm DSC gửi thông báo, nếu được gửi qua dịch vụ bưu chính, hoặc
c) thời điểm DSC gửi thông báo/thông tin qua các phương tiện điện tử, nếu được gửi thông qua các phương tiện điện tử. DSC không chịu bất kỳ trách nhiệm gì phát sinh từ việc Khách Hàng không nhận được thông báo/thông tin mà không do lỗi cố ý của DSC.
d) Khách Hàng được coi là đã công nhận và đồng ý với nội dung bất cứ thông báo nào mà DSC gửi cho Khách Hàng, trừ khi Khách Hàng có thông báo khác cho DSC bằng văn bản trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng được xem là đã nhận được thông báo từ DSC.
12.10. Khách Hàng có nghĩa vụ gửi các thông báo/cung cấp thông tin (nếu có) cho DSC theo phương thức gửi văn bản trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của DSC hoặc theo phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định/chấp thuận của DSC.
12.11. Khách Hàng có trách nhiệm theo dõi các thông báo/thông tin trên Tài khoản, tiếp nhận các thông báo do DSC gửi và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo các thông tin/thông báo đó. Để làm rõ, nghĩa vụ của Khách Hàng không phụ thuộc vào việc Khách Hàng có nhận được hay không nhận được thông báo/thông tin từ DSC, việc Khách Hàng không nhận được thông báo/thông tin do DSC gửi không phải là lý do để DSC trì hoãn thực hiện quyền của mình hoặc để Khách Hàng trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của Khách Hàng.

Điều 13. Trách nhiệm và bồi thường
13.1. Khách Hàng đồng ý bồi thường cho DSC và người quản lý, nhân viên, người đại diện và người lao động của DSC đối với những khiếu kiện, yêu cầu, đòi hỏi, thủ tục tố tụng, chi phí, thiệt hại, phí tổn và mất mát (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý phải trả cho luật sư) phát sinh cho DSC một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do:
a) DSC thực hiện hoặc từ chối thực hiện lệnh của Khách Hàng liên quan đến các giao dịch chứng khoán;
b) Khách Hàng không tuân thủ Hợp Đồng này;
c) Việc sử dụng dịch vụ Tiện Ích giao dịch chứng khoán của Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này và các điều khoản sử dụng; hoặc
d) Vi phạm các cam đoan và bảo đảm Nếu tại Hợp Đồng này.
13.2. DSC sẽ bồi thường cho Khách Hàng khi DSC vi phạm nghĩa vụ quy định trong Hợp Đồng này, ngoại trừ các trường hợp liệt kê dưới đây trong phạm vi được pháp luật cho phép, DSC, hoặc nhân viên, người quản lý, người đại diện hay người lao động của DSC, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại, yêu cầu bồi thường hay tổn thất nào mà Khách Hàng phải chịu liên quan đến hay phát sinh do:
a) DSC không nhận được lệnh của Khách Hàng;
b) bất cứ giao dịch hoặc giao dịch dự kiến nào bị gián đoạn, không thể hoàn thành hoặc không thể diễn ra do điện thoại, máy tính hoặc các dịch vụ điện tử hoặc công nghệ khác không hoạt động hoặc bị trì hoãn;
c) bất cứ lỗi, thiếu sót nào trong các lệnh của Khách Hàng hoặc các lệnh đó bị vô hiệu;
d) bất cứ vấn đề nào liên quan đến sàn giao dịch, thị trường liên quan và/hoặc những trở ngại của sàn giao dịch, bao gồm những lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn trong vận hành hoặc truyền tải hoặc bất cứ yếu tố nào khác;
e) các dao động thị trường và các rủi ro khác gắn với giao dịch chứng khoán;
f) DSC không thể nhận hay thực hiện lệnh của Khách Hàng do Sự Kiện Bất Khả Kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện bạo loạn hay rối loạn trật tự dân sự.
g) Khách Hàng dựa vào các báo cáo nghiên cứu do DSC cung cấp;
h) bất cứ giao dịch nội bộ, giao dịch giả tạo hay nhầm lẫn, đầu cơ hay lũng đoạn thị trường,
i) bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thiệt hại có tính chất bồi thường, ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, xuất phát từ thiệt hại khác hay có tính trừng phạt, bất kể DSC đã được thông báo, biết hay phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại, khiếu nại hay mất mát đó. Hạn chế này áp dụng đối với mọi khiếu kiện.
13.3. Mỗi nghĩa vụ bồi thường tại Hợp Đồng này là một nghĩa vụ liên tục, độc lập và riêng lẻ với các nghĩa vụ khác của Khách Hàng, và vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp Đồng này.
13.4. Mức bồi thường thiệt hại do hai bên thỏa thuận căn cứ vào mức độ thiệt hai thực tế xảy ra.

Điều 14. Sự kiện vi phạm và biện pháp khắc phục
14.1. Các sự kiện sau được xem là “Sự Kiện Vi Phạm”:
a) Khách Hàng không thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này hoặc khi được DSC yêu cầu.
b) Bất cứ cam đoan hoặc bảo đảm nào mà Khách Hàng đưa ra, về mặt cơ bản, là không chính xác hoặc không đúng sự thật vào thời điểm các cam đoan hoặc bảo đảm đó được đưa ra, lặp lại hay xem như là được đưa ra hoặc lặp lại.
c) Khách Hàng tuyên bố không thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng theo Hợp Đồng này.
d) Khách Hàng vi phạm việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với DSC theo bất kỳ Hợp Đồng nào được giao kết ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.
e) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán bất cứ khoản nợ nào cho DSC hoặc bất cứ tổ chức liên kết nào của DSC đối với các khoản tiền vay, hoặc bất cứ bảo đảm nào cho các khoản nợ đó khi đến hạn (kể cả đến hạn từng đợt).
f) Khách Hàng là doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc chịu sự quản chế hành chính đặc biệt hoặc sự quản chế của tòa án.
14.2. Khi xảy ra bất cứ Sự Kiện Vi Phạm nào, DSC có thể tự mình toàn quyền quyết định mà không cần thông báo cho Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào đối với DSC về việc:
a) Cấn trừ bất cứ nghĩa vụ nào của DSC đối với Khách Hàng (nếu có) với những nghĩa vụ hoặc tài sản thế chấp của Khách Hàng; hoặc
b) Phong tỏa TKGD, bán bất cứ chứng khoán, công cụ tài chính hay tài sản nào khác trong TKGD.
c) Chủ động trích tiền có trong TKGD của Khách Hàng hoặc yêu cầu Ngân hàng lưu ký tiền trích tiền từ TKGD tiền của Khách Hàng để thu hồi các khoản nợ mà Khách Hàng chưa thanh toán cho DSC.
d) Các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.
Tùy từng trường hợp và theo quyết định của DSC, mọi giao dịch theo Điều này có thể được thực hiện thông qua bất kỳ hình thức nào mà DSC xét thấy phù hợp và với bất kỳ mức giá nào đáp ứng yêu cầu của DSC. Theo quyết định của DSC, DSC có thể (nhưng không có nghĩa vụ) cố gắng thông báo cho Khách Hàng hoặc áp dụng một khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước cho Khách Hàng trước khi DSC thực hiện các biện pháp khắc phục đó. DSC có thể rút ngắn hoặc hủy bỏ bất cứ khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước nào như vậy mà không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng, nếu DSC cho là phù hợp để bảo vệ DSC.

Điều 15. Sự kiện bất khả kháng
15.1. Một “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là một sự kiện vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của bên bị tác động, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ gián đoạn thị trường, hành động hay hạn chế nào của (các) chính phủ và cơ quan công quyền, chiến tranh, cách mạng, đình công hoặc các hoạt động công nghiệp, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, cháy nổ, khủng bố, hoãn hay hạn chế giao dịch ở bất cứ địa điểm thực hiện giao dịch nào, hoặc sự cố, hỏng hóc, khiếm khuyết của bất cứ cơ sở hạ tầng nào về thông tin truyền thông hay các thiết bị và hệ thống khác.
15.2. Khi xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng, DSC có thể đơn phương quyết định:
a) Chấm dứt Hợp Đồng này;
b) Hủy bỏ, đình chỉ, chấm dứt bất cứ giao dịch nào;
c) Đóng TKGD của Khách Hàng.
15.3. DSC không có bất cứ nghĩa vụ nào với Khách Hàng đối với việc xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng và đối với những hành vi của DSC liên quan đến một Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Điều 16. Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp
16.1. Hợp Đồng này và mọi lệnh, giao dịch được điều chỉnh, hiểu và giải thích toàn bộ theo pháp luật Việt Nam.
16.2. Khách Hàng và DSC sẽ đàm phán để giải quyết tranh chấp nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này và mọi lệnh và giao dịch liên quan. Nếu không thể giải quyết được tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi đàm phán, tranh chấp sẽ được giải quyết cuối cùng bởi tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam theo luật Việt Nam.
16.3. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ và hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết trước tiền trên cơ sở thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 17. Sửa đổi và chấm dứt
17.1. Khách Hàng có thể chấm dứt Hợp Đồng này hoặc đóng TKGD bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho DSC. Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ mà Khách Hàng xác lập hay cho phép xác lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch, các khoản nợ hoặc lãi theo quy định tại Hợp Đồng này, bất kể phát sinh trước hay sau khi chấm dứt Hợp Đồng này. DSC có thể chấm dứt Hợp Đồng này hoặc TKGD của Khách Hàng bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ba (03) ngày làm việc cho Khách Hàng. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt TKGD của Khách Hàng và tiếp tục áp dụng đối với các tranh chấp còn lại hoặc các vấn đề phát sinh từ quan hệ giữa DSC với Khách Hàng.
17.2. DSC có thể chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng nếu:
a) Theo nhận định hợp lý của DSC, Khách Hàng đã liên tục vi phạm nghiêm trọng Bản Điều Khoản của Hợp Đồng này;
b) Một (01) Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra và kéo dài trong năm (05) ngày làm việc;
c) Một (01) Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và đang tiếp diễn;
d) Theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
e) Sau khi DSC đóng TKGD của Khách Hàng theo Điều 10 của Hợp Đồng này.
17.3. Bất cứ việc đình chỉ hay chấm dứt nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào đã phát sinh đối với một bên về một giao dịch chưa hoàn thành hay bất cứ quyền hay nghĩa vụ pháp lý nào đã phát sinh theo Hợp Đồng này hoặc bất cứ giao dịch nào được thực hiện theo Hợp Đồng này. Khi chấm dứt, Khách Hàng sẽ trả cho DSC các khoản phí và lệ phí giao dịch chưa thanh toán và các khoản thuế đến hạn.
17.4. DSC có thể sửa đổi Hợp Đồng này và bất cứ thỏa thuận nào được xác lập theo Hợp Đồng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng. Khách Hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó, trừ khi Khách Hàng có thông báo khác cho DSC trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày DSC thông báo sửa đổi. Nếu Khách Hàng phản đối sửa đổi, sửa đổi đó sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Khách Hàng, nhưng trong trường hợp này DSC có quyền tự động đóng TKGD và chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi DSC gửi thông báo về sửa đổi Hợp Đồng cho Khách Hàng, nếu Khách Hàng tiếp tục thực hiện giao dịch trên TKGD và sử dụng dịch vụ của DSC, Khách Hàng được xem là mặc nhiên chấp nhận những sửa đổi đó.

Điều 18. Điều khoản khác
18.1. Hợp Đồng này và mọi giao dịch liên quan được điều chỉnh bởi các quy tắc và thủ tục của Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (hoặc Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“Quy Tắc Giao Dịch”) trong từng thời kỳ, thông lệ và tập quán của thị trường và luật quốc tế và quốc gia về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố.
18.2. Hai bên thống nhất rằng, Khách Hàng được quyền khiếu nại và đề nghị tra soát giao dịch cũng như các chi tiết phát sinh giao dịch trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch, trừ các trường hợp DSC không giải quyết yêu cầu khiếu nại của Khách Hàng quy định trong Hợp Đồng này. Sau thời hạn này, DSC có quyền từ chối yêu cầu giải quyết khiếu nại và tra soát của Khách Hàng. Mọi chi phí phát sinh từ việc tra soát số dư và các chi tiết phát sinh giao dịch sẽ do Khách Hàng chịu.
18.3. Trong trường hợp xảy ra một tình huống chưa được dự liệu trong Hợp Đồng này, DSC sẽ giải quyết vấn đề trên cơ sở thiện chí và công bằng và, nếu phù hợp, bằng cách thực hiện các hành động phù hợp với thực tiễn thị trường.
18.4. Nếu bất cứ quy định (hoặc một phần quy định) nào cùa Hợp Đồng này bị tòa án hoặc bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào tuyên vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, quy định hoặc một phần quy định đó sẽ được xem là không cấu thành một phần của Hợp Đồng này, và hiệu lực và giá trị thi hành của các quy định khác của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng.
18.5. Việc DSC không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất cứ quyền hay biện pháp khắc phục nào quy định theo Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật sẽ không được xem là từ bỏ các quyền và biện pháp khắc phục đó hay bất cứ quyền và biện pháp khắc phục nào khác, và không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó. Việc thực hiện riêng lẻ hay một phần quyền hay biện pháp khắc phục không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó.
18.6. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng quyền tác giả, nhãn hiệu, cơ sở dữ liệu và các tài sản hoặc quyền khác đối với bất cứ thông tin nào cung cấp cho Khách Hàng hay Khách Hàng nhận được từ DSC, cùng với nội dung của (các) trang thông tin điện tử, tài liệu tiếp thị và các tài liệu khác liên quan đến dịch vụ giao dịch và nội dung trong bất cứ cơ sở dữ liệu nào chứa hay tạo ra thông tin, sẽ là tài sản của riêng DSC hoặc bất cứ bên thứ ba nào được xác định là chủ sở hữu của các quyền đó.
18.7. Trường hợp DSC bị rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, DSC sẽ tiến hành bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DSC cho một công ty chứng kho khác thay thế. Việc lựa chọn đối tác để bàn giao quyền và nghĩa vụ do DSC tự thỏa thuận và phải được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận hoặc Ủy ban Chứng khoán sẽ chỉ định công ty chứng khoán nhận chuyển giao nếu DSC không tự thỏa thuận được với đối tác nhận bàn giao. Khách Hàng của DSC được quyền tự chọn công ty chứng khoán mà mình muốn chuyển tài khoản đi nếu xảy ra rủi ro nêu trong điều khoản này, khi và chỉ khi công ty chứng khoán Khách Hàng muốn chuyển tài khoản đến đồng ý kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ đối với TKGD của Khách Hàng được mở tại DSC.
18.8. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày người đại diện có thẩm quyền của DSC ký và thay thế mọi thỏa thuận, thảo luận hoặc tuyên bố trước đây giữa DSC và Khách Hàng.

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1.1. DSC đồng ý cung cấp cho Khách Hàng quyền sử dụng các dịch vụ Tiện Ích (mỗi dịch vụ, cùng với các phần mềm liên quan, được gọi là “Dịch Vụ Tiện Ích”), bao gồm một hoặc nhiều hơn các dịch vụ sau đây, như được đăng ký tại Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán (“Hợp đồng”) kiêm Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán:
a) Nhận thông báo kết quả khớp lệnh, thay đổi về số dư tiền và chứng khoán qua tin nhắn, email;
b) Giao dịch điện tử;
c) Nhận sao kê hằng tháng qua email; nhận sao kê giao dịch hàng ngày qua email;
d) Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động;
e) Chuyển tiền trực tuyến;
f) Mở tài khoản qua hình thức eKYC (electronic know your customer) sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hợp pháp;
g) Bất cứ dịch vụ bổ sung nào được cung cấp thông qua Dịch Vụ Tiện Ích.
1.2. Quyền sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do DSC cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này không phải là độc quyền, có thể hủy ngang, có giới hạn và không thể chuyển giao. Một phần các Dịch Vụ Tiện Ích mà DSC cung cấp có thể do bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng cho DSC phù hợp với quy định của pháp luật, và Khách Hàng phải tuân thủ các hạn chế bổ sung về sử dụng dịch vụ mà DSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm, hoặc các hạn chế khác là đổi tượng của một thỏa thuận giữa DSC và bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng đó.
1.3. Thời gian cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích, bao gồm việc nhận các lệnh của Khách Hàng thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích, được DSC xác định cụ thể trong hướng dẫn giao dịch và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm khi DSC cho rằng phù hợp, dựa trên điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán.
1.4. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng này, DSC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt (vào bất kỳ thời điểm nào, có hoặc không có lý do và thông báo trước) toàn bộ hoặc một phần của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào hoặc quyền sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Tiện Ích nào của Khách Hàng để thay đổi bản chất, thành phần và phạm vi của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào, hoặc thay đổi các hạn mức giao dịch mà Khách Hàng có thể tiến hành thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.

2.1. Khách Hàng nhận thông báo kết quả khớp lệnh, thay đổi về số dư tiền và chứng khoán, qua tin nhắn đến số điện thoại, email hoặc trên hệ thống Chuyển khoản đã đăng ký với DSC và nhận sao kê hằng tháng qua email đã đăng ký.
2.2. Giao dịch chứng khoán điện tử được thực hiện thông qua trang thông tin điện tử của DSC.
2.3. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động được thực hiện sau khi lệnh bán chứng khoán đã khớp mà Khách Hàng không cần phải làm thủ tục ứng trước cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về. Khi sử dụng dịch vụ này, Khách Hàng đồng ý thế chấp toàn bộ số tiền bán chứng khoán đang chờ về của Khách Hàng để làm tài sản bảo đảm cho DSC và đồng ý trả lãi cho khoản tiền ứng trước của DSC theo mức lãi suất do DSC quy định.
2.4. Chuyển khoản trực tuyến được thực hiện qua hệ thống giao dịch điện tử để chuyển khoản đến một trong các tài khoản ngân hàng của Khách Hàng đã đăng ký với DSC. Khách Hàng được DSC cung cấp mã khóa bảo mật để thực hiện chuyển tiền. Chữ ký điện tử cũng được xem là mã khóa bảo mật để chứng thực quyền hạn và trách nhiệm của Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ, có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ giấy.
2.5. Khách Hàng đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà DSC yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng các Dịch Vụ Tiện Ích và thông báo bằng văn bản cho DSC khi các thông tin đó thay đổi. Các thay đổi về địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác của Khách Hàng đăng ký tại DSC phải được thông báo cho DSC không chậm hơn ba (03) ngày kể từ thời điểm thay đổi.

3.1. DSC cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích cho Khách Hàng chỉ cho mục đích sử dụng của chính Khách Hàng hoặc mục đích sử dụng nội bộ của Khách Hàng, nếu Khách Hàng là tổ chức, và chỉ cho các mục đích của Hợp Đồng này và theo Hợp Đồng này. Khách Hàng không thể bán, cho thuê, hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các Dịch Vụ Tiện Ích hoặc một phần các Dịch Vụ Tiện Ích cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được DSC đồng ý bằng văn bản.
3.2. Khách Hàng công nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trong các Dịch Vụ Tiện Ích đều thuộc về DSC, và được bảo hộ bởi quy định của pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Khách Hàng không được nhận quyền tác giả, các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác trong và đối với các Dịch Vụ Tiện Ích, trừ khi được quy định cụ thể trong Hợp Đồng này. Khách Hàng phải bảo vệ và không được vi phạm các quyền sở hữu đó đối với các Dịch Vụ Tiện Ích và phải tôn trọng, tuân thủ các yêu cầu hợp lý để bảo vệ quyền của DSC đối với Dịch Vụ Tiện Ích. Nếu Khách Hàng biết được bất cứ vi phạm nào đối với các quyền sở hữu trong Dịch Vụ Tiện Ích của DSC, Khách Hàng phải thông báo cho DSC bằng văn bản.
3.3. Khách Hàng bị ràng buộc bởi, và phải tuân thủ với các chú thích, khuyến cáo, điều khoản và điều kiện và các hạn chế đối với các Dịch Vụ Tiện Ích mà DSC thông báo tại từng thời điểm.
3.4. Khách Hàng chỉ có thể sử dụng mỗi Dịch Vụ Tiện Ích thông qua một hoặc nhiều mã tài khoản và mật khẩu hoặc phương pháp truy cập khác do DSC xác định (gọi chung là “Phương Pháp Truy Cập”).
3.5. Khách Hàng tự mình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ Khách Hàng/Người được Khách Hàng cho phép (“Người Được Ủy Quyền”) mới được biết và sử dụng các Phương Pháp Truy Cập. Theo yêu cầu của DSC, Khách Hàng phải cung cấp cho DSC Người Được Ủy Quyền và thông tin nhận diện cá nhân của Người Được Ủy Quyền. Đối với dịch vụ giao dịch điện tử, giao dịch qua điện thoại, và chuyển tiền điện tử hoặc các dịch vụ khác theo quy định của DSC, Khách Hàng chỉ được phép ủy quyền giao dịch cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu được DSC đồng ý bằng văn bản. Khách Hàng chấp nhận rằng, DSC có thể phản đối việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích bởi bất cứ người nào sử dụng Phương Pháp Truy Cập.
3.6. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng này, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi và thiếu sót của bất cứ người nào sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích thông qua Phương Pháp Truy Cập và bị ràng buộc bởi các điều khoản của tất cả các giao dịch được xác lập và các lệnh được đặt thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích có sử dụng Phương Pháp Truy Cập.
3.7. Nếu Phương Pháp Truy Cập đã bị thất lạc, mất trộm, xâm nhập, bị lộ hay nghi ngờ bị lộ, Khách Hàng phải nhanh chóng thông báo cho DSC thông qua số tổng đài chính thức và bất cứ đại diện nào được chỉ định nhận thông báo về Dịch Vụ Tiện Ích đó. Sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng, Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng sẽ được hủy nhưng Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi nào đã được thực hiện bằng cách sử dụng Phương Pháp Truy Cập trước khi bị hủy. DSC có toàn quyền quyết định chấm dứt, hủy bỏ, đình chỉ, sửa đổi hay thay đổi mỗi và mọi Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng vào bất cứ thời điểm nào, có thể báo trước hoặc không.
3.8. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm toàn bộ cho mọi mất mát, thiệt hại hay chi phí phát sinh đối với Khách Hàng cho lỗi hay sự cố của phần mềm hay thiết bị mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Dịch Vụ Tiện Ích.
3.9. Khách Hàng đồng ý rằng DSC sẽ khấu trừ tiền từ tài khoản cùa Khách Hàng để hoàn lại bất cứ khoản tiền ứng trước nào mà DSC đã chi trả vì lợi ích của Khách Hàng và bất cứ khoản lãi nào phát sinh từ đó.
3.10. Khách Hàng có thể yêu cầu ngưng sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho DSC.

4.1. Giao dịch mà Khách Hàng thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích phải phù hợp với mọi thỏa thuận giữa Khách Hàng và DSC về giao dịch liên quan (“Thỏa Thuận Khách Hàng”). Nếu có mâu thuẫn giữa Hợp Đồng này với các Điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng, Bản Điều Khoản của Hợp Đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Dịch Vụ Tiện Ích.
4.2. DSC có quyền từ chối thực hiện hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ giao dịch mà Khách Hàng muốn thực hiện hoặc hủy bỏ thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích nếu DSC nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường, hoặc tài khoản của Khách Hàng không đủ điều kiện để thực hiện giao dịch. Bất kể quy định trên, DSC không chịu trách nhiệm đối với những lệnh không chính xác hoặc những lệnh gửi đi mà DSC không nhận được. DSC thực hiện giao dịch theo các thông tin mà DSC nhận được trên thực tế.
4.3. Khách Hàng có thể nhận được một biên nhận bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về tình trạng của mỗi giao dịch được thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích cùng với bất cứ xác nhận nào bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về việc thực hiện giao dịch (“Xác Nhận”) do DSC gửi cho Khách Hàng. Nếu có khác biệt giữa các điều khoản của bất kỳ Xác Nhận nào với (i) Bản Điều Khoản và Điều Kiện, hoặc (ii) điều khoản của biên nhận, các điều khoản của Xác Nhận sẽ được ưu tiên áp dụng. Các điều khoản thực hiện giao dịch như được thể hiện trong một Xác Nhận như vậy, hoặc trong một báo cáo thực hiện giao dịch gửi đến cho Khách Hàng có thể được điều chỉnh nếu bị lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi về các yếu tố của thị trường liên quan nơi Khách Hàng đặt lệnh.
4.4. Khách Hàng sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích và tham gia vào các giao dịch chỉ nhằm phục vụ lợi ích và cho (các) tài khoản của chính Khách Hàng. Khách Hàng không được thay mặt cho bên thứ ba dùng Dịch Vụ Tiện nếu không được chấp thuận bằng văn bản của DSC.

5.1. DSC và các đơn vị trực thuộc, người quản lý, nhân viên, người lao động và người đại diện (“Người Có Liên Quan”) của DSC không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào cho những sai sót, thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
a) Sự cố, trục trặc của các thiết bị máy móc, thiết bị điện tử, phần mềm hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch điện tử/điện thoại;
b) Lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch điện tử, điện thoại; lỗi của hệ thống truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông;
c) Lỗi, thiếu sót hoặc vi phạm của Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả đối tác của DSC trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử/điện thoại;
d) Khách Hàng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho DSC, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, về việc Phương Pháp Truy Cập bị sử dụng bởi người khác không phải Người Được Ủy Quyền, mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ;
e) Khách Hàng để mất, mất trộm hay lộ Phương Pháp Truy Cập mà DSC cung cấp dẫn đến việc người khác không phải là Người Được Ủy Quyền dùng Phương Pháp Truy Cập để sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích;
f) Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác gian lận, giả mạo, che giấu thông tin;
g) Bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của DSC.
5.2. Khách Hàng qua đây đồng ý rằng DSC có thể ngưng cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Điều 5.1 của Điều Khoản và Điều Kiện này mà không cần phải báo trước.
5.3. Trong trường hợp bị lộ hoặc Khách Hàng phát hiện có người sử dụng trái phép Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và các thông tin quan trọng khác (nếu có), Khách Hàng phải thông báo ngay lập tức cho DSC để đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.
5.4. Khách Hàng chỉ có quyền yêu cầu DSC và Người Có Liên Quan của DSC chịu trách nhiệm cho các mất mát, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp từ lỗi vô ý do cẩu thả hay vi phạm cố ý của DSC hoặc Người Có Liên Quan của DSC và không thuộc một trong các trường hợp trên.

6.1. Khách Hàng phải cung cấp cho DSC mọi thông tin mà DSC yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến Khách Hàng và việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích của Khách Hàng. Khách Hàng và Người Được Ủy Quyền của Khách Hàng phải cung cấp cũng như có được những chấp thuận theo yêu cầu hợp lý của DSC liên quan đến việc Khách Hàng hay đại diện của Khách Hàng cung cấp thông tin cho DSC.
6.2. Đối với những dữ liệu thị trường hoặc những thông tin khác mà DSC cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích:
h) DSC và các bên cung cấp dịch vụ đó không chịu trách nhiệm nếu những dữ liệu hoặc thông tin đó không chính xác hoặc đầy đủ về bất cứ phương diện nào;
i) DSC và các bên cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho những hành vi mà Khách Hàng thực hiện hoặc không thực hiện dựa theo các dữ liệu và thông tin đó;
j) Khách Hàng chỉ sử dụng các dữ liệu và thông tin đó cho các mục đích được quy định tại Hợp Đồng này và bất cứ Thỏa Thuận Khách Hàng nào;
k) Mọi dữ liệu hoặc thông tin đều thuộc sở hữu của DSC hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ, và Khách Hàng không được phát tán hay tiết lộ những dữ liệu và thông tin đó cho các bên thứ ba khác trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định liên quan;
l) Khách Hàng sử dụng các dữ liệu và thông tin đó phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan.
6.3. Các chức năng thư điện tử, hội thoại hoặc tin nhắn được cung cấp cho Khách Hàng như một Tiện Ích để nâng cao hoạt động thông tin liên lạc của Khách Hàng với DSC. Khách Hàng sử dụng các chức năng này phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan. DSC không chịu trách nhiệm cho bất cứ giao dịch nào mà Khách Hàng cố gắng tham gia, hoặc các lệnh và yêu cầu mà Khách Hàng cố gắng xác lập thông qua việc sử dụng các Tiện Ích này cho mục đích ngoài Hợp Đồng này.
6.4. Dịch Vụ Tiện Ích và tất cả các thông tin trên Dịch Vụ Tiện Ích là tài sản thuộc sở hữu và có tính chất bảo mật đối với DSC. Trừ khi pháp luật có yêu cầu, Khách Hàng và người lao động của Khách Hàng phải tưyệt đổi bảo mật các Dịch Vụ Tiện Ích và các thông tin trên đó, không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho mục đích không phù hợp với Hợp Đồng này.

7.1. Khách Hàng chấp thuận rằng các xác nhận, thông tin liên lạc hoặc nội dung của bất cứ điều kiện và điều khoản nào, bao gồm nội dung sửa đổi Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, có thể được gửi hoặc thông báo qua thư điện tử, trang thông tin điện từ hoặc các phương tiện điện tử khác, phù hợp với pháp luật và các quy định liên quan. Bất cứ tài liệu nào được gửi cho Khách Hàng thông qua các phương tiện điện tử cũng được xem là “bằng văn bản”. Trong trường hợp cần có chữ ký hoặc xác nhận của Khách Hàng đối với bất cứ tài liệu nào, Khách Hàng được xem là đã ký và xác nhận vào tài liệu đó trong phạm vi và có hiệu lực như thể Khách Hàng đã ký tài liệu bằng tay nếu Khách Hàng hoặc Người Được Ủy Quyền “nhấp chuột” vào mục phù hợp, hay thực hiện bất cứ hành vi nào được nêu tại Dịch Vụ Tiện Ích.
7.2. Hai Bên thống nhất nguyên tắc xác định thời điểm gửi, nhận Thông tin như sau:
a) Mọi thông tin, thông báo, dữ liệu …. Dưới dạng thông điệp dữ liệu (“Thông tin”) được xem là DSC đã gửi đi và Khách Hàng đã nhận được vào thời điểm Thông tin đã được nhập vào mục Sent, Đã gửi, Bản đã ghi âm hoặc thư mục tương tự.
b) Mọi Thông tin được xem là Khách Hàng đã gửi đi và DSC đã nhận vào thời điểm Thông tin đã được nhập vào mục Inbox, Hộp thư đến, Bản đã ghi âm hoặc thư mục tương tự.

8.1. Khách Hàng chấp nhận rằng có những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra khi sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích trong giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro sau:
a) Việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích có thể bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được trong các giai đoạn cao điểm, khi có trục trặc hệ thống, nâng cấp hoặc bảo dưỡng hệ thống, hoặc vì các lý do khác. Nếu các Dịch Vụ Tiện Ích không thể thực hiện được hoặc bị gián đoạn vào bất cứ thời điểm nào, Khách Hàng đồng ý sử dụng các phương tiện thay thế để đặt lệnh, như gọi đến tổng đài điện thoại của DSC hoặc bằng các phương tiện khác theo hướng dẫn của DSC. DSC không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng nếu Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích hoặc không thể yêu cầu thực hiện giao dịch thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.
b) Thông tin nhận biết Khách Hàng như tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, số điện thoại, email có thể bị xâm nhập bất hợp pháp và/hoặc sử dụng bởi một bên thứ ba.
c) Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạch dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu.
d) Hệ thống thông tin hiện tại giữa DSC và Sở giao dịch Chứng khoán bị lỗi trong phiên giao dịch; Giá thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể không chính xác do lỗi hệ thống hoặc virus hoặc lệch hoặc Khách Hàng không thể truy cập vào hệ thống của DSC do các lý do khác.
e) Rủi ro đường truyền điện thoại hoặc internet của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật như đứt đường truyền, quá tải hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách Hàng như giao dịch trực tuyến của Khách Hàng không thể truyền đến hệ thống của DSC (lệnh giao dịch của Khách Hàng có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu) hoặc việc nhận dạng thông tin của Khách Hàng bị nhầm lẫn, sai lệch.
f) Hệ thống máy tính của DSC gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch điện tử của Khách Hàng;
g) Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn: lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên, hành vi phá hoại hoặc gian lận của con người khiến cho lệnh giao dịch không được thực hiện hoặc được thực hiện nhưng không đúng với nội dung lệnh ban đầu.
8.2. Khách Hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do lỗi của hệ thống của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách Hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, mà không yêu cầu DSC phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

9.1. Phí sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích được áp dụng theo quy định của DSC. DSC có thể điều chỉnh phí tại từng thời điểm phù hợp, dựa trên các điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán. DSC sẽ thông báo cho Khách Hàng trước năm (05) ngày làm việc nếu có bất cứ thay đổi nào về phí.
9.2. Phí sử dụng các Dịch vụ Tiện Ích sẽ được DSC tự động trích thu từ tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của Khách Hàng. Trường hợp Khách Hàng không có khả năng thực hiện, phí sử dụng các Dịch vụ Tiện Ích và các nghĩa vụ liên quan được xem là nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng Mở Tài khoản Giao Dịch Chứng Khoán, DSC có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật để thu hồi.

10.1. DSC có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và chấm dứt bất cứ điều khoản và điều kiện nào về việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải được Khách Hàng chấp thuận. DSC sẽ thông báo cho Khách Hàng khi có bất cứ sửa đổi nào đối với Hợp Đồng này.
10.2. DSC có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu bảo mật, phương thức truy cập bị truy cập bất hợp pháp hoặc Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này, mà không cần phải có sự chấp thuận của Khách Hàng. DSC sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích.
10.3. Khách Hàng có quyền yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của DSC và được DSC xác nhận bằng văn bản.

11.1. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này bổ sung vào Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán ký giữa Khách Hàng và DSC. Nếu có mâu thuẫn giữa Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này và Bản Điều Khoản và Điều kiện Mở Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Bản Điều Khoản và Điều kiện Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán sẽ được ưu tiên áp dụng.
11.2. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt. Việc cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích sẽ tự động chẩm dứt khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
11.3. Nếu một (hoặc một phần) quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được, hiệu lực, giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của các quy định còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động.
11.4. Mỗi cá nhân ký kết Hợp Đồng này cam đoan và bảo đảm rằng họ được ủy quyền hợp lệ bằng các thủ tục cần thiết để ký kết Hợp Đồng này thay mặt cho bên ủy quyền.

Điều 1. Phạm vi Dịch Vụ Tiện Ích
1.1. DSC đồng ý cung cấp cho Khách Hàng quyền sử dụng các dịch vụ Tiện Ích (mỗi dịch vụ, cùng với các phần mềm liên quan, được gọi là “Dịch Vụ Tiện Ích”), bao gồm một hoặc nhiều hơn các dịch vụ sau đây, như được đăng ký tại Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán (“Hợp đồng”) kiêm Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán:
a) Nhận thông báo kết quả khớp lệnh, thay đổi về số dư tiền và chứng khoán qua tin nhắn, email;
b) Giao dịch điện tử;
c) Nhận sao kê hằng tháng qua email; nhận sao kê giao dịch hàng ngày qua email;
d) Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động;
e) Chuyển tiền trực tuyến;
f) Mở tài khoản qua hình thức eKYC (electronic know your customer) sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hợp pháp;
g) Bất cứ dịch vụ bổ sung nào được cung cấp thông qua Dịch Vụ Tiện Ích.
1.2. Quyền sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do DSC cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này không phải là độc quyền, có thể hủy ngang, có giới hạn và không thể chuyển giao. Một phần các Dịch Vụ Tiện Ích mà DSC cung cấp có thể do bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng cho DSC phù hợp với quy định của pháp luật, và Khách Hàng phải tuân thủ các hạn chế bổ sung về sử dụng dịch vụ mà DSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm, hoặc các hạn chế khác là đổi tượng của một thỏa thuận giữa DSC và bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng đó.
1.3. Thời gian cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích, bao gồm việc nhận các lệnh của Khách Hàng thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích, được DSC xác định cụ thể trong hướng dẫn giao dịch và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm khi DSC cho rằng phù hợp, dựa trên điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán.
1.4. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng này, DSC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt (vào bất kỳ thời điểm nào, có hoặc không có lý do và thông báo trước) toàn bộ hoặc một phần của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào hoặc quyền sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Tiện Ích nào của Khách Hàng để thay đổi bản chất, thành phần và phạm vi của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào, hoặc thay đổi các hạn mức giao dịch mà Khách Hàng có thể tiến hành thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.

Điều 2. Hình thức cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích
2.1. Khách Hàng nhận thông báo kết quả khớp lệnh, thay đổi về số dư tiền và chứng khoán, qua tin nhắn đến số điện thoại, email hoặc trên hệ thống Chuyển khoản đã đăng ký với DSC và nhận sao kê hằng tháng qua email đã đăng ký.
2.2. Giao dịch chứng khoán điện tử được thực hiện thông qua trang thông tin điện tử của DSC.
2.3. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động được thực hiện sau khi lệnh bán chứng khoán đã khớp mà Khách Hàng không cần phải làm thủ tục ứng trước cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về. Khi sử dụng dịch vụ này, Khách Hàng đồng ý thế chấp toàn bộ số tiền bán chứng khoán đang chờ về của Khách Hàng để làm tài sản bảo đảm cho DSC và đồng ý trả lãi cho khoản tiền ứng trước của DSC theo mức lãi suất do DSC quy định.
2.4. Chuyển khoản trực tuyến được thực hiện qua hệ thống giao dịch điện tử để chuyển khoản đến một trong các tài khoản ngân hàng của Khách Hàng đã đăng ký với DSC. Khách Hàng được DSC cung cấp mã khóa bảo mật để thực hiện chuyển tiền. Chữ ký điện tử cũng được xem là mã khóa bảo mật để chứng thực quyền hạn và trách nhiệm của Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ, có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ giấy.
2.5. Khách Hàng đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà DSC yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng các Dịch Vụ Tiện Ích và thông báo bằng văn bản cho DSC khi các thông tin đó thay đổi. Các thay đổi về địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác của Khách Hàng đăng ký tại DSC phải được thông báo cho DSC không chậm hơn ba (03) ngày kể từ thời điểm thay đổi.

Điều 3. Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích
3.1. DSC cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích cho Khách Hàng chỉ cho mục đích sử dụng của chính Khách Hàng hoặc mục đích sử dụng nội bộ của Khách Hàng, nếu Khách Hàng là tổ chức, và chỉ cho các mục đích của Hợp Đồng này và theo Hợp Đồng này. Khách Hàng không thể bán, cho thuê, hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các Dịch Vụ Tiện Ích hoặc một phần các Dịch Vụ Tiện Ích cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được DSC đồng ý bằng văn bản.
3.2. Khách Hàng công nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trong các Dịch Vụ Tiện Ích đều thuộc về DSC, và được bảo hộ bởi quy định của pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Khách Hàng không được nhận quyền tác giả, các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác trong và đối với các Dịch Vụ Tiện Ích, trừ khi được quy định cụ thể trong Hợp Đồng này. Khách Hàng phải bảo vệ và không được vi phạm các quyền sở hữu đó đối với các Dịch Vụ Tiện Ích và phải tôn trọng, tuân thủ các yêu cầu hợp lý để bảo vệ quyền của DSC đối với Dịch Vụ Tiện Ích. Nếu Khách Hàng biết được bất cứ vi phạm nào đối với các quyền sở hữu trong Dịch Vụ Tiện Ích của DSC, Khách Hàng phải thông báo cho DSC bằng văn bản.
3.3. Khách Hàng bị ràng buộc bởi, và phải tuân thủ với các chú thích, khuyến cáo, điều khoản và điều kiện và các hạn chế đối với các Dịch Vụ Tiện Ích mà DSC thông báo tại từng thời điểm.
3.4. Khách Hàng chỉ có thể sử dụng mỗi Dịch Vụ Tiện Ích thông qua một hoặc nhiều mã tài khoản và mật khẩu hoặc phương pháp truy cập khác do DSC xác định (gọi chung là “Phương Pháp Truy Cập”).
3.5. Khách Hàng tự mình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ Khách Hàng/Người được Khách Hàng cho phép (“Người Được Ủy Quyền”) mới được biết và sử dụng các Phương Pháp Truy Cập. Theo yêu cầu của DSC, Khách Hàng phải cung cấp cho DSC Người Được Ủy Quyền và thông tin nhận diện cá nhân của Người Được Ủy Quyền. Đối với dịch vụ giao dịch điện tử, giao dịch qua điện thoại, và chuyển tiền điện tử hoặc các dịch vụ khác theo quy định của DSC, Khách Hàng chỉ được phép ủy quyền giao dịch cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu được DSC đồng ý bằng văn bản. Khách Hàng chấp nhận rằng, DSC có thể phản đối việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích bởi bất cứ người nào sử dụng Phương Pháp Truy Cập.
3.6. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng này, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi và thiếu sót của bất cứ người nào sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích thông qua Phương Pháp Truy Cập và bị ràng buộc bởi các điều khoản của tất cả các giao dịch được xác lập và các lệnh được đặt thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích có sử dụng Phương Pháp Truy Cập.
3.7. Nếu Phương Pháp Truy Cập đã bị thất lạc, mất trộm, xâm nhập, bị lộ hay nghi ngờ bị lộ, Khách Hàng phải nhanh chóng thông báo cho DSC thông qua số tổng đài chính thức và bất cứ đại diện nào được chỉ định nhận thông báo về Dịch Vụ Tiện Ích đó. Sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng, Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng sẽ được hủy nhưng Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi nào đã được thực hiện bằng cách sử dụng Phương Pháp Truy Cập trước khi bị hủy. DSC có toàn quyền quyết định chấm dứt, hủy bỏ, đình chỉ, sửa đổi hay thay đổi mỗi và mọi Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng vào bất cứ thời điểm nào, có thể báo trước hoặc không.
3.8. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm toàn bộ cho mọi mất mát, thiệt hại hay chỉ phí phát sinh đối với Khách Hàng cho lỗi hay sự cố của phần mềm hay thiết bị mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Dịch Vụ Tiện Ích.
3.9. Khách Hàng đồng ý rằng DSC sẽ khấu trừ tiền từ tài khoản cùa Khách Hàng để hoàn lại bất cứ khoản tiền ứng trước nào mà DSC đã chi trả vì lợi ích của Khách Hàng và bất cứ khoản lãi nào phát sinh từ đó.
3.10. Khách Hàng có thể yêu cầu ngưng sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho DSC.
Điều 4. Phương thức thực hiện
4.1. Giao dịch mà Khách Hàng thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích phải phù hợp với mọi thỏa thuận giữa Khách Hàng và DSC về giao dịch liên quan (“Thỏa Thuận Khách Hàng”). Nếu có mâu thuẫn giữa Hợp Đồng này với các Điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng, Bản Điều Khoản của Hợp Đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Dịch Vụ Tiện Ích.
4.2. DSC có quyền từ chối thực hiện hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ giao dịch mà Khách Hàng muốn thực hiện hoặc hủy bỏ thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích nếu DSC nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường, hoặc tài khoản của Khách Hàng không đủ điều kiện để thực hiện giao dịch. Bất kể quy định trên, DSC không chịu trách nhiệm đối với những lệnh không chính xác hoặc những lệnh gửi đi mà DSC không nhận được. DSC thực hiện giao dịch theo các thông tin mà DSC nhận được trên thực tế.
4.3. Khách Hàng có thể nhận được một biên nhận bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về tình trạng của mỗi giao dịch được thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích cùng với bất cứ xác nhận nào bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về việc thực hiện giao dịch (“Xác Nhận”) do DSC gửi cho Khách Hàng. Nếu có khác biệt giữa các điều khoản của bất kỳ Xác Nhận nào với (i) Bản Điều Khoản và Điều Kiện, hoặc (ii) điều khoản của biên nhận, các điều khoản của Xác Nhận sẽ được ưu tiên áp dụng. Các điều khoản thực hiện giao dịch như được thể hiện trong một Xác Nhận như vậy, hoặc trong một báo cáo thực hiện giao dịch gửi đến cho Khách Hàng có thể được điều chỉnh nếu bị lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi về các yếu tố của thị trường liên quan nơi Khách Hàng đặt lệnh.
4.4. Khách Hàng sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích và tham gia vào các giao dịch chỉ nhằm phục vụ lợi ích và cho (các) tài khoản của chính Khách Hàng. Khách Hàng không được thay mặt cho bên thứ ba dùng Dịch Vụ Tiện nếu không được chấp thuận bằng văn bản của DSC.
Điều 5. Giới hạn trách nhiệm
5.1. DSC và các đơn vị trực thuộc, người quản lý, nhân viên, người lao động và người đại diện (“Người Có Liên Quan”) của DSC không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào cho những sai sót, thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
a) Sự cố, trục trặc của các thiết bị máy móc, thiết bị điện tử, phần mềm hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch điện tử/điện thoại;
b) Lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch điện tử, điện thoại; lỗi của hệ thống truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông;
c) Lỗi, thiếu sót hoặc vi phạm của Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả đối tác của DSC trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử/điện thoại;
d) Khách Hàng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho DSC, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, về việc Phương Pháp Truy Cập bị sử dụng bởi người khác không phải Người Được Ủy Quyền, mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ;
e) Khách Hàng để mất, mất trộm hay lộ Phương Pháp Truy Cập mà DSC cung cấp dẫn đến việc người khác không phải là Người Được Ủy Quyền dùng Phương Pháp Truy Cập để sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích;
f) Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác gian lận, giả mạo, che giấu thông tin;
g) Bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của DSC.
5.2. Khách Hàng qua đây đồng ý rằng DSC có thể ngưng cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Điều 5.1 của Điều Khoản và Điều Kiện này mà không cần phải báo trước.
5.3. Trong trường hợp bị lộ hoặc Khách Hàng phát hiện có người sử dụng trái phép Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và các thông tin quan trọng khác (nếu có), Khách Hàng phải thông báo ngay lập tức cho DSC để đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.
5.4. Khách Hàng chỉ có quyền yêu cầu DSC và Người Có Liên Quan của DSC chịu trách nhiệm cho các mất mát, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp từ lỗi vô ý do cẩu thả hay vi phạm cố ý của DSC hoặc Người Có Liên Quan của DSC và không thuộc một trong các trường hợp trên.
Điều 6. Dữ liệu và thông tin Dịch Vụ Tiện Ích
6.1. Khách Hàng phải cung cấp cho DSC mọi thông tin mà DSC yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến Khách Hàng và việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích của Khách Hàng. Khách Hàng và Người Được Ủy Quyền của Khách Hàng phải cung cấp cũng như có được những chấp thuận theo yêu cầu hợp lý của DSC liên quan đến việc Khách Hàng hay đại diện của Khách Hàng cung cấp thông tin cho DSC.
6.2. Đối với những dữ liệu thị trường hoặc những thông tin khác mà DSC cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích,
h) DSC và các bên cung cấp dịch vụ đó không chịu trách nhiệm nếu những dữ liệu hoặc thông tin đó không chính xác hoặc đầy đủ về bất cứ phương diện nào;
i) DSC và các bên cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho những hành vi mà Khách Hàng thực hiện hoặc không thực hiện dựa theo các dữ liệu và thông tin đó;
j) Khách Hàng chỉ sử dụng các dữ liệu và thông tin đó cho các mục đích được quy định tại Hợp Đồng này và bất cứ Thỏa Thuận Khách Hàng nào;
k) Mọi dữ liệu hoặc thông tin đều thuộc sở hữu của DSC hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ, và Khách Hàng không được phát tán hay tiết lộ những dữ liệu và thông tin đó cho các bên thứ ba khác trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định liên quan;
l) Khách Hàng sử dụng các dữ liệu và thông tin đó phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan.
6.3. Các chức năng thư điện tử, hội thoại hoặc tin nhắn được cung cấp cho Khách Hàng như một Tiện Ích để nâng cao hoạt động thông tin liên lạc của Khách Hàng với DSC. Khách Hàng sử dụng các chức năng này phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan. DSC không chịu trách nhiệm cho bất cứ giao dịch nào mà Khách Hàng cố gắng tham gia, hoặc các lệnh và yêu cầu mà Khách Hàng cố gắng xác lập thông qua việc sử dụng các Tiện Ích này cho mục đích ngoài Hợp Đồng này.
6.4. Dịch Vụ Tiện Ích và tất cả các thông tin trên Dịch Vụ Tiện Ích là tài sản thuộc sở hữu và có tính chất bảo mật đối với DSC. Trừ khi pháp luật có yêu cầu, Khách Hàng và người lao động của Khách Hàng phải tưyệt đổi bảo mật các Dịch Vụ Tiện Ích và các thông tin trên đó, không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho mục đích không phù hợp với Hợp Đồng này.
Điều 7. Liên lạc điện tử
7.1. Khách Hàng chấp thuận rằng các xác nhận, thông tin liên lạc hoặc nội dung của bất cứ điều kiện và điều khoản nào, bao gồm nội dung sửa đổi Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, có thể được gửi hoặc thông báo qua thư điện tử, trang thông tin điện từ hoặc các phương tiện điện tử khác, phù hợp với pháp luật và các quy định liên quan. Bất cứ tài liệu nào được gửi cho Khách Hàng thông qua các phương tiện điện tử cũng được xem là “bằng văn bản”. Trong trường hợp cần có chữ ký hoặc xác nhận của Khách Hàng đối với bất cứ tài liệu nào, Khách Hàng được xem là đã ký và xác nhận vào tài liệu đó trong phạm vi và có hiệu lực như thể Khách Hàng đã ký tài liệu bằng tay nếu Khách Hàng hoặc Người Được Ủy Quyền “nhấp chuột” vào mục phù hợp, hay thực hiện bất cứ hành vi nào được nêu tại Dịch Vụ Tiện Ích.
7.2. Hai Bên thống nhất nguyên tắc xác định thời điểm gửi, nhận Thông tin như sau:
a) Mọi thông tin, thông báo, dữ liệu …. Dưới dạng thông điệp dữ liệu (“Thông tin”) được xem là DSC đã gửi đi và Khách Hàng đã nhận được vào thời điểm Thông tin đã được nhập vào mục Sent, Đã gửi, Bản đã ghi âm hoặc thư mục tương tự.
b) Mọi Thông tin được xem là Khách Hàng đã gửi đi và DSC đã nhận vào thời điểm Thông tin đã được nhập vào mục Inbox, Hộp thư đến, Bản đã ghi âm hoặc thư mục tương tự.
Điều 8. Rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích
8.1. Khách Hàng chấp nhận rằng có những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra khi sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích trong giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro sau:
a) Việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích có thể bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được trong các giai đoạn cao điểm, khi có trục trặc hệ thống, nâng cấp hoặc bảo dưỡng hệ thống, hoặc vì các lý do khác. Nếu các Dịch Vụ Tiện Ích không thể thực hiện được hoặc bị gián đoạn vào bất cứ thời điểm nào, Khách Hàng đồng ý sử dụng các phương tiện thay thế để đặt lệnh, như gọi đến tổng đài điện thoại của DSC hoặc bằng các phương tiện khác theo hướng dẫn của DSC. DSC không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng nếu Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích hoặc không thể yêu cầu thực hiện giao dịch thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.
b) Thông tin nhận biết Khách Hàng như tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, số điện thoại, email có thể bị xâm nhập bất hợp pháp và/hoặc sử dụng bởi một bên thứ ba.
c) Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạch dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu.
d) Hệ thống thông tin hiện tại giữa DSC và Sở giao dịch Chứng khoán bị lỗi trong phiên giao dịch; Giá thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể không chính xác do lỗi hệ thống hoặc virus hoặc lệch hoặc Khách Hàng không thể truy cập vào hệ thống của DSC do các lý do khác.
e) Rủi ro đường truyền điện thoại hoặc internet của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật như đứt đường truyền, quá tải hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách Hàng như giao dịch trực tuyến của Khách Hàng không thể truyền đến hệ thống của DSC (lệnh giao dịch của Khách Hàng có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu) hoặc việc nhận dạng thông tin của Khách Hàng bị nhầm lẫn, sai lệch.
f) Hệ thống máy tính của DSC gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch điện tử của Khách Hàng;
g) Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn: lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên, hành vi phá hoại hoặc gian lận của con người khiến cho lệnh giao dịch không được thực hiện hoặc được thực hiện nhưng không đúng với nội dung lệnh ban đầu.
8.2. Khách Hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do lỗi của hệ thống của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách Hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, mà không yêu cầu DSC phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.
Điều 9. Phí Dịch Vụ Tiện Ích
9.1. Phí sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích được áp dụng theo quy định của DSC. DSC có thể điều chỉnh phí tại từng thời điểm phù hợp, dựa trên các điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán. DSC sẽ thông báo cho Khách Hàng trước năm (05) ngày làm việc nếu có bất cứ thay đổi nào về phí.
9.2. Phí sử dụng các Dịch vụ Tiện Ích sẽ được DSC tự động trích thu từ tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của Khách Hàng. Trường hợp Khách Hàng không có khả năng thực hiện, phí sử dụng các Dịch vụ Tiện Ích và các nghĩa vụ liên quan được xem là nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng Mở Tài khoản Giao Dịch Chứng Khoán, DSC có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật để thu hồi.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích
10.1. DSC có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và chấm dứt bất cứ điều khoản và điều kiện nào về việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải được Khách Hàng chấp thuận. DSC sẽ thông báo cho Khách Hàng khi có bất cứ sửa đổi nào đối với Hợp Đồng này.
10.2. DSC có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu bảo mật, phương thức truy cập bị truy cập bất hợp pháp hoặc Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này, mà không cần phải có sự chấp thuận của Khách Hàng. DSC sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích.
10.3. Khách Hàng có quyền yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của DSC và được DSC xác nhận bằng văn bản.
Điều 11. Điều khoản khác
11.1. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này bổ sung vào Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán ký giữa Khách Hàng và DSC. Nếu có mâu thuẫn giữa Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này và Bản Điều Khoản và Điều kiện Mở Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Bản Điều Khoản và Điều kiện Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán sẽ được ưu tiên áp dụng.
11.2. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt. Việc cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích sẽ tự động chẩm dứt khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
11.3. Nếu một (hoặc một phần) quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Tiện Ích này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được, hiệu lực, giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của các quy định còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động.
11.4. Mỗi cá nhân ký kết Hợp Đồng này cam đoan và bảo đảm rằng họ được ủy quyền hợp lệ bằng các thủ tục cần thiết để ký kết Hợp Đồng này thay mặt cho bên ủy quyền.

Bản Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán này (“Bản Điều Khoản và Điều Kiện”) cấu thành một phần của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán (“Hợp Đồng”). Dẫn chiếu đến Hợp Đồng cũng được xem là dẫn chiếu đến Bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

Trusted by Immediate Connect