DSC thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 57/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/05/2023)

 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

 1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
 2. Tên viết tắt: DSC
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 4. Số điện thoại: (024) 3880 3456 Số Fax: (024) 3783 2189        Website: dsc.com.vn
 5. Vốn điều lệ: 000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
 6. Mã cổ phiếu: DSC
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Hà Nội

Số hiệu tài khoản: 2141 000125 6789

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp số 0400554813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 17/03/2023.
 1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/12/2006 và các Quyết định/Giấy phép điều chỉnh.

II. Mục đích chào bán

Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, như:

 1. Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ;
 2. Bổ sung vốn nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
 3. Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán;
 4. Bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ/thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm;
 5. Bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

III. Phương án chào bán

 1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.
 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán:000.000 cổ phiếu, trong đó:
 1. Giá chào bán:000 đồng/cổ phiếu.
 2. Tổng giá trị vốn huy động:000.000.000.000 đồng, trong đó:

– Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.000.000.000.000 đồng;

– Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

 1. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá…): Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
 2. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 0 cổ phiếu.
 3. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 28/06/2023
 4. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 1. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 28/06/2023
 2. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 1. Các tổ chức liên quan: Không có
 2. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Website dsc.com.vn; www.hnx.vn; www.tinnhanhchungkhoan.vn

Tài liệu đính kèm:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
 2. Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu
 3. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
 4. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua chứng khoán
 5. Bản cáo bạch
 6. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Các giấy phép điều chỉnh có liên quan
 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 8. Điều lệ Công ty
 9. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty
 10. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty:
 11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
 12. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
 13. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
 14. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán phát hành ngày 09/12/2022.
  Hà Nội, ngày… tháng… năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)