Bảng giá
Biểu phí
Câu hỏi thường gặp
Thông tin cổ phiếu
Biểu phí
Đăng nhập
Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết
Biểu phí giao dịch chứng khoán chưa niêm yết
Biểu lãi suất giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán
Biểu phí giao dịch công cụ nợ
Biểu phí khác
Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết

(Áp dụng kể từ ngày 03/6/2024)

1. Phí giao dịch chứng khoán niêm yết
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo(i) Với Khách hàng có Tài khoản do Khối Tư vấn số quản lý:
Mọi giá trị giao dịch0,1% Giá trị giao dịch
(ii) Với Khách hàng có Tài khoản do Môi giới quản lý:
Dưới 100 triệu đồng/ngày0,3% Giá trị giao dịch
Từ trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/ngày0,25% Giá trị giao dịch
Từ trên 300 triệu đồng/ngày đến 500 triệu đồng/ngày0,2% Giá trị giao dịch
Trên 500 triệu đồng/ngày0,15% Giá trị giao dịch
2. Phí giao dịch trái phiếu niêm yết
Các trái phiếu niêm yếtDưới 2 tỷ đồng/ngày0,1% Giá trị giao dịch
Từ trên 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/ngày0,05% Giá trị giao dịch
Trên 10 tỷ đồng/ngày0,02% Giá trị giao dịch
3. Phí lưu ký chứng khoán
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảoTính trên số lượng sở hữu/tháng0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,chứng quyền có đảm bảo/tháng
4. Phí chuyển khoản chứng khoán
Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác,chuyển khoản tất toán tài khoản01 giao dịch

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI