Ứng trước tiền bán

Là dịch vụ DSC hỗ trợ khách hàng có thể sử dụng ngay nguồn tiền bán chứng khoán thay vì chờ tiền bán chứng khoán về chiều ngày T+2
Lưu ý:
– Có thể sử dụng dịch vụ ngay sau khi bán chứng khoán thành công
– Khách hàng có thể ứng trước 1 phần hoặc toàn bộ tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh và/hoặc tiền bán đang chờ về tài khoản
– DSC tự động thu hoàn ứng vào ngày thanh toán bù trừ
– Phí Ứng trước tiền bán = Số tiền ứng * Mức lãi suất ứng * Số ngày nhận ứng trước. (Mức lãi suất ứng theo quy định của DSC từng thời kỳ)